Yeshivas Ateres Shlomo Aryeh

Yerushalayim

Since it was established seventeen years ago, Yeshivas Ateres Shlomo Aryeh has established itself in the top tier of yeshivah ketanahs in the city. Its reputation has spread through the city and mivakshei Hashem stream to its doors.

Leading The Way

ראש הישיבה
הגאון רבי שמעון ברסלויער שליט"א
משגיח הישיבה
הגאון רבי מאיר קרביץ שליט"א
הגאון רבי אברהם נח כהן שליט"א
הגאון רבי ישראל שיקוביצקי שליט"א
הגאון רבי אליהו גרנג'ווד שליט"א
הגאון רבי בנימין פישמן שליט"א
הגאון רבי הלל קרשינסקי שליט"א
הגאון רבי בנימין קולמן שליט"א
הגאון רבי יצחק רוזין שליט"א
בוגר הישיבה הקד' - קרית הישיבה
הגאון רבי מנחם אדלר שליט"א
הגאון רבי ישראל אהרון קופשיץ שליט"א
הרב הגאון ר' יהודה לייב ויינר שליט"א
בוגר הישיבה הקד' אור אליעזר
הרב הגאון ר' אהרון דבורקינד שליט"א
בוגר הישיבה הקד' - קרית הישיבה
הרב הגאון ר' נחום רגוזניצקי שליט"א
בוגר הישיבה הקד' - קרית הישיבה
הרב הגאון ר' דוד קרביץ שליט"א
בוגר הישיבה הקד' - קרית הישיבה
הרב הגאון ר' בועז גיל שליט"א
בוגר הישיבה הקד' - קרית הישיבה
הרב הגאון ר' חיים שפירא שליט"א
בוגר הישיבה הקד' - קרית הישיבה
הרב הגאון ר' אהרון הרצברג שליט"א

In Numbers

Established in
תשס"ז
Enrollment:
326
Learning Masechta
בבא קמא

History

חורף תשס”ז, התגבשה קבוצת התלמידים הצעירים שימנו על תלמידי הישיבה ומייסדיה, הקבוצה מנתה 29 תלמידים בני עלייה מופלגים. ובמהלך החורף התקיים ‘כנס היסוד’ להורי התלמידים, בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה שליט”א ובהשתתפות הורי התלמידים.
בר”ח אלול תשס”ז נפתחה הישיבה הקד’ בהתרגשות עצומה בהיכל הישיבה המרווח, ששכן באותם ימים ברחוב אלעזר המכבי, שיעור א’ נפתח עם 29 תלמידים בני עלייה מצוינים שייסדו את הישיבה
בשנתה הראשונה של הישיבה, זכתה הישיבה לשני ביקורים מיוחדים של רבינו מרן זצוק”ל. הביקור הראשון היה בחודש אדר תשס”ז במעמד הכנסת ספר תורה לישיבה שהתקיים בראשות רבינו מרן זצוק”ל אשר טרח לעלות לירושלים לכבוד התורה ותלמידי הישיבה, ואף נשא דברי חיזוק במעמד.
במהלך קיץ תשס”ז, בשנתה הראשונה של הישיבה זכו התלמידים, מייסדי הישיבה, לביקור מרומם נוסף של רבינו מרן ראש הישיבה זצוק”ל שהגיע להיכל הישיבה לבחון את התלמידים על לימודם במסכת בבא מציעא, המבחן נמשך במשך כשעתיים, כשמרן זצוק”ל בוחן את התלמידים בחביבות אין קץ ומשתעשע עימם ועם רבני הישיבה שליט”א בעיונים בסוגיות תלמודם, לאחר מכן בירך מרן זצוק”ל את התלמידים ברגש רב שיזכו לגדול ולהיות תלמידי חכמים אמיתיים. בסיום המעמד הנרגש, נשאר מרן זצוק”ל לתפילת מעריב בישיבה יחד עם התלמידים.
בקיץ תשע”א, זכו שוב תלמידי הישיבה לביקור מיוחד של אבי הישיבה רבינו מרן ראש הישיבה זצוק”ל בהיכל הישיבה, שנשא דברי חיזוק בפני התלמידים, ועורר במשאו, על חשיבות לימוד התורה של בחורים צעירים, שבכוח תלמודם יכולים לזכות ולהיות גדולי הדור ולזכות לשפע מיוחד שיש בדורינו, וכשבחור צעיר מתמסר לתורה הוא יכול לזכות ולגדול ולצמוח להיות תלמיד חכם גדול וגדול הדור.

Contact Us

הרב שלמה גינזבורג

052-715-9755

Type in your email address to receive updates when new content appears on the site