כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

שתולים בבית ה'

תשע"ב – תשפ"ד: י"א שנים להקמת הישיבה לצעירים במודיעין עילית, ישיבת "עטרת יוסף שלום" שע"י הישיבה הקד' | הישיבה החמישית בישיבות לצעירים שע"י הישיבה הקד' | קורות הקמתה, הצלחתה וצמיחתה בסייעתא דשמיא מופלאה | ברוב חסדך אבוא ביתך

קיץ תשע"ב – הקמת הישיבה

עיר מלאה חכמים וסופרים – מודיעין עילית, הולכת ומתפתחת בקצב מהיר. למרות שכבר היו בעיר מספר ישיבות קטנות וותיקות ונכבדות, התלמידים המסיימים את כיתות ח' הולכים ומתרבים בלעה"ר, והצורך הגובר בהקמת ישיבה לבני עלייה מצוינים, מורגש ביותר מזה כמה וכמה שנים, פניות רבות מחשובי משפחות תלמידי החכמים המופלגים שבעיר מגיעות לרבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א במשך כל השנים האחרונות, בבקשה שייאות לפתוח בעיר ישיבה לצעירים מצוינים, ישיבה שתהיה מקום תורה, חינוך וגדילה לבני עלייה. 

פניות אלו, המגיעות מזה כמה שנים, מגיעות לא רק מבאי הבית לומדי כבשן התורה – הכולל הגדול של הישיבה הקד', המהווה מגדלור של תורה חכמה ויראה ומאיר לכל העיר כולה, מרכזם של יושבי האוהל עמלי התורה בעיר. עוד רבים וטובים, מכלל חשובי תלמידי החכמים בעיר, רבני העיר, ומחנכיה מצטרפים גם לבקשה זו.

שמע טיבן של ארבעת הישיבות לצעירים שע"י הישיבה הקד' בכל הארץ, בבית שמש, ירושלים, בני ברק, ואופקים (נתיבות דאז), שנוסדו במהלך השנים האחרונות ובאורח מופלא הצלחתן הגדולה נודעה למרחוק, הן בסייעתא דשמיא המופלאה שבהקמתן, והן בייחודיותן לגידול בני עלייה מיוחדים לתלמידי חכמים מובהקים, בדגש ובעמל על רוממות וגדילת כל תלמיד ותלמיד, יצא למרחקים והוא שמביא לביקוש לכונן כדוגמתן גם בעיר התורה.

ככל דבר כקטן וכגדול, השאלה הונחה על שולחנו של רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שאף נדרש אל הצורך בהקמת ישיבה נוספת למצוינים בעיר, ולאחר שקילת הדברים הורה מרן ראש הישיבה זצ"ל לתלמידו רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א שאכן הגיעה העת לכך. 

יצוין, כי עוד שנה קודם לכן, עלתה הבקשה על שולחנו של מרן זיע"א, אלא שההוראה הייתה כי ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א יקים תחילה את הישיבה בעיר בני ברק ואחר כך את הישיבה במודיעין עילית, ואכן אחר שנה הורה מרן ראש הישיבה זצ"ל על הקמת הישיבה.

ובסייעתא דשמיא, במהלך חורף תשע"ב, בשמחה גדולה התבשרו בני התורה בעיר על הקמת הישיבה החדשה שתהיה בדרך ישיבות 'עטרת שלמה', כשהשמועה על ייסוד הישיבה עושה לה כנפים, ולמרות היותה של הישיבה חדשה מכבר, בסייעתא דשמיא מופלאה הצליחה הישיבה עד מאוד ברישום התלמידים, כשמתוך רבים שהידפקו על דלתותיה קובצו ונבחרו שלושים תלמידים מצוינים, בני עלייה ממשפחות בני התורה המובחרות בעיר, להימנות על שיעור המייסדים. 

במהלך חודש תמוז תשע"ב נסתלק לבית עולמו רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והישיבה שנפתחה נקראה על שמו של מרן זצ"ל, ישיבת "עטרת יוסף שלום". 

כנס ייסוד הישיבה

פתיחת הישיבה 

רבינו ראש הישיבה שליט"א העמיד בראשות הישיבה את הגאון רבי אליעזר דוד וסרמן שליט"א, והגאון רבי דוד קסלר שליט"א, למשגיח הישיבה מונה הגאון רבי אברהם ישעיהו דומב שליט"א.

בחודש תמוז תשע"ב, התקיימה אסיפת היסוד עם הורי התלמידים המיועדים להיות מייסדי הישיבה, בבית הגאון ר' אברהם שמואלביץ שליט"א שבנו היה מראשוני הנרשמים לישיבה. בראשית הכינוס נאמרו פרקי תהילים להצלחת הישיבה ע"י משגיח הישיבה הגראי"ש דומב שליט"א. 

לאחר מכן נשא רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א את המשא המרכזי ובו פרס את מטרת הקמת הישיבה, דרכה, רוחה ויעודה של הישיבה בעז"ה להקמת בית שמגדלין בו תלמידי חכמים אמיתיים, בית שמגדלין בו תורה ותפילה, ועבודת ה' ביראה ובשמחת לב. 

כן הובא במעמד מכתבו של נשיא הישיבה מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שכתב מכתב ברכה לרגל המעמד, להורי התלמידים המייסדים להצלחת הישיבה החדשה שזה עתה מוקמת, והפליג במילותיו המדודות בשבחה של הישיבה ובברכה להצלחה גדולה ועצומה בעז"ה. 

משכנה הראשון של הישיבה היה ברחוב נתיבות המשפט 5, כשבמאמצים מרובים שנמשכו בכל חודשי הקיץ הוסבו מבנים זמניים לצורך פתיחת הישיבה, כשהנהלת הישיבה פועלת ביתר שאת לפתיחת הישיבה ביום א' אלול הבא לטובה על הצד היותר טוב, מתוך דאגה לפרטי הפרטים של כל צרכי התלמידים ברוחניות ובגשמיות. עם פתיחת הישיבה הגיעו התלמידים כשבית ה' הכן על מקומו עומד כלול בהדרו, למען יוכלו התלמידים היקרים בני הישיבה נ"י לשקוד על תלמודם מיד בפתיחת הזמן ללא הפרעות, ולהשקיע עצמם בימה של תורה בשקיעות ובריתחא דאורייתא.

היכל הישיבה בשנתה הראשונה

ראש חודש אלול תשע"ב

יום ג' א' דר"ח אלול תשע"ב. נפתחה הישיבה בסייעתא דשמיא. כשהכל חשים התרגשות גדולה, בהרגשה ובתחושה כי אין כאן 'התחלה חדשה' גרידא, אלא הקמתה וייסודה של ישיבה שתהיה מקום תורה מופלא ומיוחד לדורי דורות. ראש הישיבה הגרא"ד וסרמן שליט"א הגיע לישיבה כשספר תורה השמור במשפחתו אחוז בידו, ובהכנסת ספר התורה ופתיחת הישיבה נכנסו התלמידים להיכל התורה בריקוד לכבוד התורה ועמליה. 

את משא פתיחת הישיבה נשא, מיד עם הכניסה לישיבה, רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א שציין בהתרגשות גדולה את ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וזיכנו וזכינו להקים את הישיבה שתהיה מקום תורה ויראה בדרגות הגבוהות ביותר ששייך בעז"ה, מתוך מידות טובות וכתר שם טוב. רבינו ראש הישיבה שליט"א הוסיף וציין את מעלתם של מייסדי מקום התורה שזכות עצומה עומדת להם בעמלם ובחלקם בכל פירות הישיבה לנצח, ומנגד את המחייב העצום שבשנות ייסוד הישיבה שלפיהם תהיה דרגת עליית והצלחת הישיבה ותלמידיה בעתיד.  

במהלך חורף שנת ייסוד הישיבה, בחודש טבת תשע"ג, הוכנס להיכל הישיבה ספר התורה הראשון, שנתרם על ידי ידיד הישיבה הרב גמליאל קזרי הי"ו, סיום הכתיבה נעשה בבית המשגיח הגראי"ש דומב שליט"א ברחוב נתיבות המשפט 35, ומשם יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר ברינה ובשמחה אל עבר בניין הישיבה, בהשתתפות גדולי ישראל רבני העיר, ראשי ורבני הישיבה שליט"א, ועימם בני הישיבה ומשפחותיהם, כשאליהם מצטרפים רבים מנכבדי תושבי העיר שהצטרפו לשמחה הגדולה שמחה של מצוה וכבוד התורה בליווי ספר התורה להיכל הישיבה. 

לימים, משגיח הישיבה הגראי"ש דומב שליט"א זכה לכתוב בעצמו ספר תורה מהודר ביותר, כשעם סיום הכתיבה שארכה מספר שנים סבר המשגיח שליט"א, כי אין מקום מתאים יותר מאשר להכניסו להיכל הישיבה הקדושה. ואכן בחודש תמוז תשע"ח הוכנס ספר זה ברוב פאר והדר, כאשר התהלוכה יוצאת מביתו אל עבר הישיבה הקדושה, יחד עם כל רבני ותלמידי הישיבה וכל בני העיר המצטרפים ושמחים יחד בשמחת התורה.

הכנסת ספר תורה בשנתה הראשונה של הישיבה

קיץ – אלול תשע"ג

ואכן בסייעתא דשמיא הצלחה עצומה ומרובה הייתה בשנת ייסוד הישיבה, כשקול התורה נשמע בעוז בהיכל הישיבה בריתחא דאורייתא בלהט ברציפות בשטייגע'ן בהתמדה בעומק ההבנה והשלמת ידיעת המסכת מתוך שמחת חיים. 

בס"ד עם תחילת הרישום לישיבות בעיר, שמעה הטוב יצאה לפניה ולקראת השנה הבאה התקבלו לשיעור הבא שלושים תלמידים מעידי העידית ממש, שהצטרפו בעז"ה בתחילת השנה לשיעור הראשון.    

לקראת השנה הבאה, מינה רבינו ראש הישיבה שליט"א את הגאון רבי זאב יעקבזון שליט"א לכהן לצידם של ראשי הישיבה שליט"א, וכן את רבני הישיבה הגאון רבי יהושע וויס שליט"א, הגאון רבי שלום בודה שליט"א, והגאון רבי שמשון פריינד שליט"א.

עם הכפלת הישיבה, החליט רבינו ראש הישיבה שליט"א – עם השלמת בנייתו של היכל הכולל הגדול שע"י הישיבה בכניסה לעיר ברוב פאר והדר, שנחנך במהלך חודש ניסן באותה השנה – להקצות את הקומה העליונה, מעל להיכל הכולל, שתהא משכן הקבע לישיבה לצעירים. 

במהלך הקיץ החלה הנהלת הישיבה בבניית קומה זו באופן הראוי, למען יהא משכן מרווח לבני הישיבה, כאשר התכנית הייתה שלזמן אלול כבר תוכל הישיבה לעבור ולהיכנס למקום. ואכן הבנייה התקדמה בקצב מהיר ובעמל רב כשהקומה כולה נבנתה בפאר והידור רב כיאה וכראוי לבית שמגדלים בו תורה.

למרות השלמת הבנייה במהלך בין הזמנים אב, הורה ראש הישיבה שליט"א כי מכיון שלא הושלמו כל צורכי בניית הישיבה על כל פרטיה, בכדי שבני הישיבה יוכלו לעסוק בתלמודם ללא הפרעה כלל, החלה הישיבה את זמן אלול באולם 'אוצר הספרים' של הכולל, ואילו חדר השיעורים וחדר האוכל היו בקומת הישיבה החדשה. 

ביום שמיני עצרת, יום שמחת התורה – זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו – ביום הזה באו בני הישיבה הקדושה ונכנסו למשכנם הקבוע, בחנוכת היכל הישיבה הכלול בפארו והדרו. מה יותר מתאים לחנוכת בית המדרש והיכל ובית לתורה, מיום שמחתה של התורה, כשכל בני הישיבה נרגשים ומייחלים ונושאים עיניהם למרום בתפילה, שיהא זה מקום שמגדלים בו תורה ויראה לנחת רוח לפניו ית'.

התרחבות הישיבה

עם סיום שנתה השלישית של הישיבה, מנתה הישיבה למעלה ממאה תלמידים, ולרישום השנה הרביעית למרות הביקוש העצום התקבלו כ-40 תלמידים בני עליה בלבד, שכן לא הייתה אפשרות להוסיף בגודל השיעור. לקראת השנה החמישית כשהרישום החל, והביקוש הלך וגבר בבקשות רבות של טובי בני העלייה מסלתה ושמנה של משפחות בני התורה בעיר, החליט רבינו ראש הישיבה שליט"א לפתוח שני שיעורים כאשר באותה שנה התקבלו 54 תלמידים שחולקו לשני שיעורים מקבילים.

אחר ג' שנות חזקה – כבר הוחזקה הישיבה הקד' בשמה הטוב שיצא למרחוק ממש, ונודעו פירותיה המתוקים, והצלחת הישיבה והסייעתא דשמיא הגדולה שמלווה את הישיבה מראשיתה. כשב"ה תלמידיה הצעירים עולים ומתעלים לאילנא רברבא, בתורה בחכמה וביראה, ובס"ד זכתה הישיבה לקנות בכבוד את מקומה בראש השורה הראשונה של הישיבות המצוינות בעיר.

בוגרי הישיבה עימם שוחחנו מציינים בחיבה ובערגה את האוירה המופלאה השוררת בישיבה בכל עת, אוירת לימוד והתעלות תמידית, את השקיעות בלימוד בקנין הסוגיות, והכל באוירה נפלאה בחשק ובשמחה. ובהשקעה מיוחדת של כל ראשי ורבני הישיבה שליט"א, דאגה לגדילת כל אחד ואחד ומסירות לכל צורכי התלמידים ברוח ובגשם.        

בוגרי הישיבה אף הוסיפו וציינו באוזנינו את הגעגוע לתקופות החזרה הנפלאות בישיבה שלא תשכחנה, תקופת ה"כללית" בה יושבים כל בני הישיבה ושוקדים על תלמודם, במשך שעות על גבי שעות, מבוקר ועד לילה, וחוזרים על עשרות דפי גפ"ת אותם למדו בכל השנה, כך במשך ימים ארוכים, והכל בשמחה, וכפי שהעידו באוזנינו בוגרי הישיבה כי תקופה זו לא תמוש מזיכרונם. 

בוגרי הישיבה הוסיפו לסבר את אוזנינו כי מלבד מה שהתקופה הזו היא הזכורה להם ביותר במתיקותה ובמושגי השקידה המיוחדים, הרי שחשים הם כי תוספת לאין ערוך היא לנצח ממש, הן בידיעות הזכורות להם מהחזרות, והן במושגי קניית ידיעת המסכתות בשלימות.   

כך בימי החנוכה, בסוף זמן חורף, ובסוף זמן קיץ. שלוש פעמים בשנה זוכים בני הישיבה לסדרים מיוחדים אלו, של סדרי החזרות, לחזור על תלמודם, וגם לחזק באופן מיוחד ונעלה דווקא את אותם ימים המועדים לרפיון וחולשה. כאשר בכל פעם חוזרים שוב גם על מה שכבר למדו, ושבים ונבחנים עליו, עד שלבסוף יוצאים עם ספוק עצום של ידיעה ושליטה מלאה בכל סוגיות המסכתא, לצד מתן נאה של שכרם בידם, המגיע היישר לבתי התלמידים, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.

היכל הישיבה במשכנו הקודם

הרחיבי מקום אהלך

עם השנים כשעל שורות הישיבה נמנים כבר למעלה ממאה וחמישים תלמידים מצוינים, עם גידולה ושגשוגה של הישיבה בכל המובנים, הייתה קומת הישיבה צרה מהכיל את כל תלמידי הישיבה, ומפאת חוסר מקום הוסבו חדר האוכל והמרפסת לשמש אף הם כחדרי שיעורים נוספים. בעקבות כך החליטה הישיבה, בחודש תמוז תשע"ח, על בניית משכן חדש וגדול אשר יהא מקום נאה ומרווח לכלל תלמידי הישיבה ההולכים ומתרבים.

על הטוב ייזכר, ידיד הישיבה ראש העיר הרב יעקב גוטרמן שליט"א העומד לימין צורכי הישיבה מיום הקמתה, שגם כאן נרתם לבקשת רבינו ראש הישיבה שליט"א והציע כמה מקומות אפשריים שיכולים להתאים לישיבה הקד' לבניין הישיבה החדש. 

ואכן נבחר מקום בנין הישיבה החדש במתחם רחב ידים, בשכונת נאות הפסגה בעיר, הבניין הלך ונבנה במשך מספר שנים בעבודה מאומצת, כאשר בניית בניין הישיבה נעשית ברוב הוד והדר שיהיה המקום מרחיב דעת ומרווח לתועלת והצלחת תלמידי הישיבה, בבניין רב קומות נאה הדור ורחב ידים. הבנייה נעשתה אף היא בעזרתו וברוחב ליבו של הרב גוטרמן, ובנדיבות ליבו של ידיד הישיבה ר' גמליאל קזרי הי"ו שנטל על עצמו את עול בניית הבניין, ידיד הישיבה הרב ר' אברהם יצחק ארים שליט"א נטל על עצמו את עול הידור פנים הישיבה.    

לאחר מספר שנות עבודה רבה ומאומצת, הושלמה בניית הבנין הגדול, שעמד הכן לקראת כניסת הישיבה למשכנה החדש והקבוע, כשהבניין עומד על תילו ברוב הדר ושלימות – כנאה וכיאה לכבוד התורה ועמליה. 

השלם זה הבנין

בחודש אלול תשפ"ב זכו בני הישיבה, אשר מונה בעת זו כבר כמאתיים בחורים בני עלייה מצוינים ומובחרים בלעה"ר, לחנוך את משכנה החדש של הישיבה ולהיכנס למבנה החדש המרווח והמפואר. בחנוכת הבית קיבלו על עצמם תלמידי הישיבה בשלושת הימים הראשונים של הלימוד בהיכל הישיבה החדש ללמוד בתענית דיבור, ובכך לחנוך את בניין הישיבה ומשכנה החדש בלימוד ברציפות, ולזכות לקדש המקום על מקדישי שמו, מתוך תפילה לבורא עולם שהצלחת הישיבה תמשיך ללוותם גם במקום זה ושנזכה שקול התורה ילך ויתגבר לנצח, ויהי ה' עימם כאשר היה כל השנים. 

בשמחת בית השואבה בשנה זו, בעת משוש בחורי הישיבה בשמחה של מצוה, נקרא שם בית המדרש ע"ש הרבני ר' יוסף ב"ר יעקב מאייער זצ"ל, שם היכל הישיבה הוקדש והונצח על ידי חתנו ידיד הישיבה הרב אברהם יצחק ארים שליט"א, שתרם מהונו למען פאר את פנים בית המדרש, עם קריאת שם בית המדרש ע"ש הרבני ר' יוסף זצ"ל הודיע גם הרב ר' אברהם יצחק שליט"א, על רצונו לתרום ספר תורה להיכל הישיבה לזכות ולע"נ חמיו זצ"ל, אך בנדיבות ליבו הוסיף, כי לשם כך יש להכין תחילה ארון קודש להיכל הישיבה – שגם אותו בעז"ה הוא יתרום. 

היכל הישיבה

חורף תשפ"ד

ואכן בר"ח שבט תשפ"ד זכתה הישיבה למעמד הקדוש שהיה חותם בניית בניין הישיבה. מעמד הכנסת ספר תורה שנכתב בהידור רב ובניית ארון הקודש שנבנה ברוב פאר והדר, ונתרמו שניהם לע"נ הרב ר' יוסף מאייער זצ"ל ע"י חתנו שליט"א. 

לאחר חודשים רבים של עבודה במפעל על תבנית ארון הקודש, והכנת כל חלקיו, החלה הקמת ארון הקודש המפואר בהיכל הישיבה ע"י בעלי המלאכה, כשכל זאת במקביל להמשך הלימוד בהיכל הישיבה, וקול הלימוד לא פסק ולו לרגע, כאשר כנגד הלומדים מוקם וניצב ארון הקודש ההדור.   

בר"ח שבט התקיים מעמד הכנסת ספר התורה וחנוכת ארון הקודש בשמחה גדולה לכבודה של תורה, בהתרגשות ובתפילה שהשלמת הבית, בית תורת ה', תעמוד לעולמים, ותצליח תשגשג ותפרח הישיבה הקד' להמשיך ולהיות בית שמגדלין בו תורה חכמה ויראת ה', ומעמידים בו דורות של תלמידי חכמים מופלגים. 

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר