מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגר"ב סורוצקין זצ"ל

וְיָשַׁב בָּהּ עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל (ל"ה כ"ה)

המשנה במסכת מכות דף י"א אומרת לפיכך אימותיהם של כהנים מספקות להם מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. ומקשה בגמ' טעמא דלא מצלו הא מצלו מייתי והכתיב כציפור נודד וכו' כך קללת חינם לא תבוא, אמר ההוא סבא מפרקיה דרבא שמיע לי שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו עיי"ש. 

והדברים מתמיהים, שבשביל זה כבר לא חשיב קללת חינם, והכהן הגדול אחראי עבור כל מעשה רציחה בשוגג אצל כל כלל ישראל מפני שהי' יכול להתפלל ואפשר שהיתה תפילתו מועלת להגן ע"ז. ובודאי שהכהן גדול התפלל על דורו שהרי ביוה"כ נכנס לפני ולפנים וביקש על כל ישראל, רק כנראה התביעה עליו היא שהיה יכול להתפלל ביותר כוונה וביותר עוז, והתביעה עליו גדולה כ"כ עד שכבר לא חשיב קללת חינם ותפילת הרוצחים תועיל שימות הכה"ג בעד חטא זה בלא זמנו. מה נורא עומק הדין וגודל  האחריות על האדם ובפרט על מי שיכול להועיל לזולת ולא הועיל. 

ומפליא עוד יותר מה שמצינו במכות שם, אם עד שלא נגמר דינו מת כה"ג ומינו אחר תחתיו ולאחמ"כ נגמר דינו לגלות חוזר במיתתו של שני, ופריך מאי הו"ל למיעבד? (מאחר שלא היה עדין כה"ג כשהרג זה א"כ למה הוא נענש – רש"י) היה לו לבקש שיגמר דינו לזכות ולא ביקש. 

ולכאורה מה תועיל תפילת הכה"ג כיון שנגמר דינו לחובה ע"י בי"ד הלא אלוקים ניצב בעדת קל והמשפט לאלוקים הוא, ואיך תתקבל תפילת הכה"ג שיגמר דינו לזכות אם באמת חייב גלות. 

וראיתי לאאמו"ר זצוק"ל בחומשו שפירש שיועיל באופן מרומה, ודוחק. ועוד ראיתי שהכוונה שיתפלל שכולם יהיו לחובה, וממילא יהי' פטור מגלות. ולדידי נראה, שהתביעה היא כי בעת שקרוב של אדם עומד למשפט מוות, הקרוב מתפלל ואומר תהילים להצלתו בלי חשבונות אם נכון הדבר להתפלל ואם תועיל תפילתו או לא, כי על כל פשעים תכסה אהבה. ומכיון שלא התפלל סימן שהיה חסר לו האהבה שצריכה להיות להכה"ג – מנהיג ישראל, להרוצח. ולכן ישנה תביעה עליו ותועיל תפילת הרוצח שימות, ולכן אימותיהם מספקות להם מזון. נורא ואיום עומק הדין והאחריות הגדולה על מנהיג ישראל ולכל מי שיכול להושיע. 

(מרן הגר"ב סורוצקין זצ"ל) 

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר