כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

עצתו אמונה פעולתו אמת

אור מופלא רום מעלה: טיפה מן הים מעובדות פלא, הרואות אור לראשונה, שנראו בדורנו העני, ממסירותו של רבינו הקדוש זיע"א ומברכותיו שפעלו ישועות למען כלל ישראל ולמען הישיבה הקד' בכדי שלא תשתכח תורה מישראל * כוח התורה למען התורה

מתוך דברים שנאמרו על ידי מורינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א, על רוח הקודש שנראתה בבית מדרשו של רבינו הקדוש.  

יש להבין מה באמת הפשט שמצינו 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים' מה טעם והסבר הענין, וכן ידוע מדברי הגר"א שהקב"ה מקיים דבריו של הצדיק.

ויש לפרש הדבר, על פי מה שאמר מרן רי"ז הלוי זצוק"ל בתשובה לשאלתו של הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל על דברי רש"י בפרשת בראשית על הפסוק 'לא טוב היות האדם לבדו'. ופירש רש"י: 'שלא יאמרו מה הוא יחיד בעליונים אף הוא יחיד בתחתונים', והוא שאל: הלא כל כלל ישראל זה רק על ידי המשך הדורות, ואם כן על פניו צ"ל לא טוב היות האדם לבדו, בשביל קיום המשך הדורות. והשיב מרן הגרי"ז: זה טעות. בשביל בריאת כל עולם כולו מספיק לקב"ה עובד אחד בכל הדורות ולא צריך המשך, ובשביל זה היה הקב"ה בורא את כל העולם. 

ממילא, הרי הדבר ברור שככל שאדם גדול יותר, מרומם יותר וקדוש יותר, ממילא הבריאה היא בעבורו. אם כל הבריאה היא בעבורו, ממש כל תבל ויושבי בה, אז ברור שלדברים שלו יש השפעה על כל הבריאה, כי כל הבריאה כולה היא רק בעבורו. וכמדומני שעל רבינו הקדוש זיע"א בדורנו, ניתן לומר שהבריאה כולה בדורנו נעשתה בעבורו.

אפשר להוסיף עוד בענין זה, על פי מה שהבאנו כבר, שאיתא בגמרא בברכות 'מיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד', ובפשוטו הכוונה שנשאר לו בעולם כל הד' אמות של הלכה, היינו אותם ד' אמות שנותרו שעוסקים בהם בהלכה, שם נמצא הקב"ה, ושם הוא משרה שכינתו. 

אבל זקני הגאון רבי ברוך סורוצקין זצ"ל ביאר בזה, שהפשט הוא שאין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, היינו את אותו הלימוד – שלאותו שלומד בשעת לימודו אין בעולם אלא את הד' אמות של הלכה, והוא שקוע בלימוד עד שאין לו בעולמו כלום – זה מה שיש לקב"ה בעולם, את אותו הלימוד. וכמדומני שרבינו הקדוש כל חייו ממש לא יצא מאותם ד' אמות ולו לרגע, כל כולו היה שקוע בד' אמות האלה כל חייו. 

—-

מורינו ראש הישיבה שליט"א עלה למעונו של רבינו הקדוש עם נדיב מנדיבי הישיבה, לשאול בדעת תורה שאלה שעמדה בפניו

על הפרק ואין פותר לו. הנדיב סיפר לרבינו על החברה העסקית שלו, הרחיב בפרוטרוט על פעולותיה הגלובליות, ושאל את רבינו על ההתלבטות העומדת בפניו מחמת הצעה שיש לו: האם לאחד בין שתי חברות או לא.

רבינו נענה: "מה שיגרום לפחות מחלוקת". 

בני הבית ניסו להסביר כי אין כאן שאלה של מחלוקת אלא דרושה כאן עצה טובה, של כדאיות גרידא. אבל הנדיב מיד אמר: "אכן השאלה כאן היא שאלה של מחלוקת…". 

לעומד מן הצד ברור היה, כי השאלה כאן היא שאלה ועצה ב'דיני ממונות', וכביכול השאלה לא הובנה ולא הוצגה נכוחה לרבינו הקדוש. אבל בעיני קודשו הוא ראה את האמת וקלע בתשובתו כחוט השערה. 

—-

עובדא הווה, לפני בערך ארבע שנים: ידיד הישיבה המתגורר באנגליה צלצל יום אחד למורינו ראש הישיבה שליט"א ושח לו, שברשותו חברה לסוכנות ביטוח וביום אחד המשטרה האנגלית פשטה על המשרד והחרימה את כל הדברים במשרד, והרשויות עצרו אותו בחשד להונאות. מדובר היה, לטענת הרשויות, בחשיפת פרשיית הונאה גדולה מאוד ורחבת היקף. 

הידיד מאנגליה סיפר למורינו ראש הישיבה שליט"א כך: "שחררו אותי ממעצר עכשיו, ובא אליי יהודי מארץ ישראל שתרמתי לו כסף בעבר, והוא ביקש שאתרום, אמרתי לו שכרגע אין לי אפשרות, לא רק שהעסק שלי נסגר עכשיו, אלא גם אני אצטרך לשלם מיליוני דולרים בשביל עורכי דין למשפט. היהודי מארץ ישראל אמר לי, שאתן את הכסף של עורכי הדין לבניית מקווה ובודאי ד' יעזור לי במשפט. מבקש אני שבפעם הבאה שראש הישיבה שליט"א נמצא אצל רבינו הקדוש, ישאל אותו מה לעשות". 

שח מורינו ראש הישיבה שליט"א: "אמרתי לו 'במחילה, אבל אין כאן שאלה, יש כאן ענין של פדיון שבויים שאתה צריך לדאוג לעצמך ולעשות את ההשתדלות עם עורכי דין'. אבל הוא ביקש בכל זאת שאשאל את מרן. בפעם הבאה שהייתי בבית הגדול שעיני ישראל נשואות אליו שאלתי את מרן, ורבינו נענה: 'שייתן את הכסף ויפטר את העו"ד, וד' יהיה העורך דין שלו', וכך הוא עשה.

אחרי כמה חודשים הוא התקשר לשאול מה כן לעשות, השאלה הועברה לביתו של רבינו, ורבינו הקדוש השיב להגיד לו בזה הלשון: 'שלא יעשה כלום. לא יהיה משפט'. 

מועד המשפט התקרב, והיות שהוא פיטר את עורך הדין שלו, הסנגוריה הציבורית הצמידה לו עורך דין ציבורי. אבל הוא, באמונת חכמים גדולה לא הסכים לשתף פעולה עם עורך הדין, כי הרי הרב אמר שלא יעשה שום דבר. התובע הכללי של אנגליה התקשר אליו ואמר לו, 'תקשיב, אותי לא מעניין מה הרב שלך אמר לך או לא אמר לך, אבל כדאי שתדע שזה לא יעזור לך. יהיה משפט. והעובדה שאתה לא מדבר עם הסנגוריה הציבורית תעמוד לחובתך, זה לא יעזור לך'. 

לא הועיל. הגיע יום שריפת חמץ, והיהודי לוקח את כל מסמכי ההגנה שלו, וזרק אותם לשריפת חמץ. אמונת חכמים שלמה ותמימה.  אדהכי והכי, המשפט נדחה בשנה והוא כבר ראה בזה את תחילת הישועה. 

אביו של היהודי הנ"ל שהיה שותף אף הוא בעסק, נתבע גם הוא במשפט. והוא פנה להגאון רבי אברהם גורביץ שליט"א מגייסטהד, שידבר על לב בנו לקחת עורך דין ושלא יכניס עצמו לסכנה. הרב גורביץ אמר לו שהוא רוצה לדעת מה רבינו הקדוש אמר בדיוק. כשהראו לרבי אברהם את התיעוד בו נראה כיצד נשאלה השאלה ומרן אומר 'לא יהיה משפט', הוא אמר לאבא: 'אם אתה שואל אותי, תפטר גם אתה את עורך הדין שלך. רבי חיים אמר שלא יהיה משפט. חבל על הכסף'.    

שלושה ימים לפני המשפט, הוא התקשר אליי וסיפר לי שהתובע הכללי של לונדון התקשר אליו ושאל אותו איפה הרב שלו… לכאורה הכל נראה היה לאחר מעשה ולאחר ייאוש. 

יום לפני המשפט שוב נשלחה שאלה לביתו של מרן, האם ללכת לבית המשפט? מרן השיב: 'שילך, הוא יכול ללכת'. מגיע יום המשפט, היהודי הנ"ל נוסע מביתו בלונדון לגייסטהד שם התקיים המשפט, ובבית המשפט השופט נכנס, והתובע המקומי שהתעסק בתיק נעמד להגיש את התביעה מטעם המדינה. אלא שלמרבה הפלא הוא פותח בדבריו ואומר: 'ישמע נא כבוד השופט, לפני כחצי שעה קיבלתי מכתב בענין התיק, ומחמתו אני לא מאמין בתביעה הזאת, אני סבור שאין בה אמת. אי לכך אני מצטער מאוד, אך אני, באופן אישי, לא מוכן לתבוע בתיק הזה'.

התביעה התקוממה לנוכח דברי התובע, ואמרה לו שהוא לא סנגור ושהוא צריך לעשות את עבודתו, והוא השיב להם: 'אני יודע שבזבזתם על המשפט הזה שני מליון פאונד, אבל אני לא יכול לתבוע במשהו שאני לא מאמין, תביאו תובע אחר'. 

הדיון נסגר. השופט קורא ליהודי הנ"ל, ואומר לו 'המשפט שלך התחיל טוב… אבל המשפט לא מתבטל. מחר יש לי דיון בענין אחר, אך התובע הראשי יהיה פה, אתה צריך להתייצב מחר ונדון מתי יהיה המשפט'. 

ויהי למחרת… התובע הראשי הגיע לבית המשפט ובנוכחות השופט והנאשמים הוא אמר כך: אני שלושים ושלוש שנים במקצוע, מעולם לא היה לי דבר כזה. אני מבטל את המשפט, אבל בתנאי אחד – שאני ייפגש עם הרב'. ואגב, הרב באמת השיב, שבשביל פדיון שבויים הוא מוכן לפגוש את הגוי. 

סופו של דבר: לא היה משפט! בדיוק כמו שאמר רבי חיים. הוא לא זוכה במשפט בלי עורך דין, אלא לא היה משפט, לא התקיים משפט כלל. רצון יראיו יעשה".  

עובדה מופלאה נוספת שסיפר מורינו ראש הישיבה שליט"א והתרחשה לפני הרבה שנים, "היה מכתב שכתב רבינו הקדוש זיע"א, עם בקשה לנדיב מסוים שיתרום סכום עצום למען הישיבה הקד'. אלא שאני בעניי, בעקבות שהכרתי את הבן אדם, סברתי שבדרך הטבע אין לזה סיכוי, וזה לא טוב שהוא כתב את הסכום העצום ההוא, כי חששתי שהנדיב יסרב לכזה סכום. אבל רבי חיים השיב: שהוא לא משנה כי 'ככה יצא משמים'.

באותו מכתב כתב רבינו שתי הבטחות של ברכה לאותו נדיב, אם הוא אכן יתרום בע"ה את הסכום שנקב. הבטחה לביתו שתזכה לילדים, וגם הבטחה שהוא יצליח למכור את העסק שלו. 

כאמור אני חשבתי שאין לזה סיכוי. אבל רבינו הקדוש כבר רשם את הסכום ולא ידעתי מה לעשות. הייתי באותו זמן אצל מורי ורבי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ושאלתי אותו, אז הוא אמר לי את המילים הבאות: 'אם הוא אמר שככה יצא משמים אני לא אתערב בזה, כבר שלושים שנה אני עוקב אחריו וכל מילה שלו מכבדים בשמים'. 

הוסיף ואמר לי מרן ראש הישיבה זצ"ל, שהיה פעם סיפור שבעל ההפלאה בירך מישהו לעשירות ואכן היתה לו עשירות מופלגת, אבל כל בניו יצאו לתרבות רעה והתבוללו ה"י. לפיכך אמר לי שאבקש מרבינו שיוסיף ברכה שיהיה לנדיב נחת. ואכן, מיד רבינו הוסיף ברכה גם לנחת, אבל את הסכום הוא סירב לשנות.

יצאתי לאמריקה לאותו נדיב עם קצת חשש, אבל אכן הוא נתן את מלוא הסכום שכתב מרן זצ"ל. ולא זו בלבד, ויהי תשעה חודשים מיום ליום – מאותו היום בדיוק – ויהי לה בן. 

ברם, ההבטחה השנייה לא התקיימה. והוא לא הצליח למכור את העסק שרצה למכור. אחרי תקופה ארוכה שהוא לא הצליח למכור, השאלה הועברה לקודש פנימה, שהרב בירך שבע"ה הוא ימכור והוא לא מצליח למכור. ולתדהמת בני הבית הרב השיב: 'הוא מכר'. לא ידעתי אנה אני בא, אני מתקשר אליו שוב, והוא אומר לי 'לא מכרתי!'. 

תמיהה שהתבררה עד מהרה…

הנוהג שם בארה"ב, עפ"י הגדולים דשם הוא שהעסקים המיועדים לגויים, עקב העבודה בשבת עושים שותפות אמיתית עם גוי, שהוא בעל החנות בשבת, וביום חול קונים מאתו את חלקו. שבועיים אחרי שהוא תרם את הכסף לישיבה, הוא עשה את המכירה הזאת, אצל אחד מן הגדולים דשם, והוא אפילו לא זכר את זה. אבל הברכה של רבי חיים שהוא ימכור את העסק כבר נתקיימה בשמיא.      

—-

אחד מתלמידי בישיבה עלה למעונו של רבינו הקדוש זיע"א יחד עם מורינו ראש הישיבה שליט"א לבקש ברכה שימצא את זיווגו, ונאמר לרבינו הקדוש שהבחור סיים ש"ס. הרב שאל אם אפשר לבחון, והבחור אמר שכן. מרן שאל אותו שאלה, והוא ענה תשובה, ורבינו אמר שהתשובה לא נכונה. 

הבחור חזר לישיבה, פתח את התוספות שוב, והנה הוא רואה שהוא צודק בתשובה. בהזדמנות הבאה בה מורינו ראש הישיבה שליט"א היה אצל רבינו, אמר לו שבתוספות כתוב לכאורה כדברי הבחור. הרב פתח את התוספות והוא אומר: 'אהה, הוא הבין ככה פשט בתוס', אז הוא צודק, מגיע לו להתארס'. בערך שבועיים אחר כך הוא התארס.  

—-

סיפור מדהים נוסף על גדלותו של מרן התפרסם זה מכבר, אבל יש בו לימוד עצום וראוי לספרו שוב ושוב. רבינו הקדוש סיפר כדי לעורר ולחזק, מעשה על אברך שהוא מכיר שבכל יום היה שב מן הכולל לביתו ואחר כך היה פורש לנוח, ובשעה עשרים לארבע היה זבוב נח על ידו להעירו מן השינה. יום אחד הוא המשיך לישון עוד חמש דקות, ולמחרת כבר הזבוב הפסיק להגיע. ללמדך מה רפיון ידיים של יום אחד יכול לגרום.  

אחר כך נזכר אחד מבניו שכשהיו ילדים קטנים הרב פעם אמר היום כבר הזבוב לא הגיע… 

-לא יאומן!

אין לו על גביו אלא ה' אלוקיו

בתמונה פשוטה כביכול מביתו של מרן רבינו זיע"א, ניתן לראות ולהתפעם עד היכן מגיע דקדוק הדין. 

ניתן לראות כיצד בחוט החשמל העובר, נוצרה בו צורה של שתי וערב. אף שבכה"ג אין זה בכלל האיסור, אי לכך הודבק פלסטיק נוסף במקום החיבור עם סליל דבק, שלא יהיה ח"ו דומה לשתי וערב.  

יודע דעת עליון

וראוי להביא מדבריו של רבינו הקדוש זיע"א בספר אורחות יושר בענין רוח הקודש, על דברי הגמ' שמשמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל: "וגם בדורות האחרונים ידועים כמה דברים כגון מהגר"א ומרבינו החפץ חיים זצ"ל ועוד הרבה גדולים מה שאמרו דברים בלא שידעו מהם כלל והכל נתקיים וגם ראינו הרבה דברים כאלו מרבותינו זללה"ה, וצ"ל שיש הרבה מדרגות ברוה"ק". 

"אמנם גם ברוח הקודש שאח"כ יש כמה מדרגות, יש שהחכם מרגיש באמת כאילו שהודיעוהו מן השמים כו"כ… ויש שהרבה פעמים שהחכם אומר לפי חכמתו מה שנראה לו והקב"ה מסכים עימו… ויש עוד ענין שמן השמים נותנים לו מחשבה לומר כך וכך (לפי דעת תורה שבידו) והוא מכוין לאמת… ובזה ראינו הרבה פעמים אצל הגדולים שלאחד עונים כן ולשני עונים שיעשה להיפך וזה הכל לפי מה שנותנים בפיו מן השמים מה לומר וזה ג"כ מעין נבואה קטנה".  

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר