כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

עטרת שלמה אריה - לכתך אחרי במדבר

תשס"ז-תשפ"ג: 17 שנים להקמת הישיבה הקד' לצעירים בעיה"ק ירושלים ישיבת 'עטרת שלמה אריה' * כי מציון תצא תורה

במרכזם של קיבוצי התורה ובתי החינוך שבעיר הקודש ירושלים, ניצבת בגאון ובהוד ישיבת 'עטרת שלמה אריה', הישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד', שבסייעתא דשמיא עצומה הצליחה מיום הקמתה, לפני שבע עשרה שנים, להתייצב ולעמוד בראש היכלי התורה והישיבות לצעירים בעיר הקודש, בכל רחבי ירושלים פקיע שמה הטוב לתהילה ולתפארת וכל מבקשי ה' הולכים אל פתח האוהל. 

חורף תשס"ז

יוזמת הקמת הישיבה התעוררה עם הצורך הרב שהורגש במשך השנים בציבור בני התורה בירושלים, הן מחמת הריבוי והגידול בלעה"ר במשפחות בני התורה, והן בצורך בהקמת ישיבה שתהיה מקום חינוך לתורה וליראת שמים, מקום שמגדלין בו תורה ויראה. לאור בקשות מרובות שבאו לפני אבי הישיבה רשכבה"ג רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, פנה אל תלמידו רבינו רה"י הגרש"ב שליט"א ואמר כי הגיע העת, ירושלים זקוקה לזה! ירושלים זקוקה ל'פרומ'ע ישיבה'! התבטא מרן זצ"ל. 

ומאותה שעה בה הוכרע הספק, שוב לא היה דבר שעמד כנגד, רבים התפלאו והרימו גבה, הן ירושלים נתברכה בישיבות רבות בעלות  ותק של עשרות שנים, והאיך תבוא הנה ישיבה צעירה וחדשה ותתיימר להיות ישיבה למצוינים שבמצוינים, לעידית שבעידית, אולם בכוחו של אותו זקן צעדו והלכו, ובתוך שנים ספורות אכן הצליחה הישיבה למעלה מכל המשוער. 

עם היוודע בשורת הקמת הישיבה החדשה ע"י ישיבת עטרת שלמה שכבר באותה עת זכתה להיות בריח התיכון של עולם התורה, הן בהיכלי הכוללים הרבים של הישיבה שהוקמו בכל רחבי הארץ, והן בישיבת 'אור אליעזר' שהוקמה כעשור קודם לכן בעיר בית שמש בהצלחה מרובה, החלה התעניינות מרובה בקרב משפחות ציבור בני התורה בירושלים, משפחות תלמידי חכמים מופלגים, יקירי קרתא דירושלם, שבחרו לייסד את הישיבה ולהפקיד את בניהם בבית החינוך החדש המיוסד בדרך רבותינו, לגדל ולרומם בני תורה להיותם תלמידי חכמים באמת. ראוי לציון, כי כבר בשנת הייסוד ובהמשך בשנותיה הראשונות, בחרו גדולי ראשי הישיבות בירושלים שליט"א, לשלוח את כל ילדיהם לישיבה הקד'. כך לדוגמה, נמנה על בני המחזור הראשון הגאון רבי יששכר מאיר שליט"א מרבני הישיבה הקד'. 

בהמשך חורף תשס"ז, התגבשה קבוצת התלמידים הצעירים שימנו על תלמידי הישיבה ומייסדיה, הקבוצה מנתה 29 תלמידים בני עלייה מופלגים. ובמהלך החורף התקיים 'כנס היסוד' להורי התלמידים, בהשתתפות ראשי ורבני הישיבה שליט"א ובהשתתפות הורי התלמידים. 

כנס ייסוד הישיבה

במעמד הוקרא מכתבו הנרגש של אבי הישיבה מרן ראש הישיבה זצוק"ל בו כתב על מטרת ייסוד הישיבה: "לכבוד המתאספים להרבות תורה ויראת שמים. ה' עליהם יחי'. הא ידוע לכולם מאמר חז"ל על הפסוק הן יראת ה' חכמה שדרשו הן אחת היא, לכן יש מאד לשמוח בהוספת מקום תורה ויראת שמים, וכל תוספת להרבצת תורה ויראת שמים מכריע את העולם לכף זכות כמו שמבואר קידושין מ' ע"ב דלכולם יש לחשוב דהעולם חציו זכאי". 

את מכתבו סיים מרן זצוק"ל במילותיו המדודות בברכה נרגשת "ואשריכם כל אלו שזוכים להיות ממזכי הרבים שעי"ז יכריעו כל העולם לטוב ויתרבו עי"ז לומדי תורה לנחת רוח לאבינו שבשמים וכל התלמידים יזכו לגדול לת"ח גדולים מאד".

אלול תשס"ז

בר"ח אלול תשס"ז נפתחה הישיבה הקד' בהתרגשות עצומה בהיכל הישיבה המרווח, ששכן באותם ימים ברחוב אלעזר המכבי, שיעור א' נפתח עם 29 תלמידים בני עלייה מצוינים שייסדו את הישיבה. 

לראשות הישיבה מינה רבינו רה"י הגרש"ב שליט"א את הגאון רבי שמעון ברסלויער שליט"א, וכן הגאון רבי בונים שרייבר שליט"א, וכמשגיח הישיבה מונה הגאון רבי מאיר קרביץ שליט"א שכיהן גם כר"מ בקיאות, לר"מ עיון לבני שיעור א' מונה הגאון רבי שמואל דוד כהן שליט"א. 

כבר ביומה הראשון של הישיבה, בסייעתא דשמיא עצומה נכנסו התלמידים לבניין הישיבה הגדול והמרווח. היה זה בעת שבהנהלת הישיבה החלו לנסות ולאתר מבנה מתאים לישיבה, אולם בסייעתא דשמיא עוד הם מדברים, ואחד מנדיבי הישיבה הנדיב הר"ר נחום שטיין שליט"א, באורח מפתיע, נשאו ליבו לנדוב את בניין הישיבה, לע"נ אביו הר"ר שלמה אריה שטיין ז"ל להקים ולבנות לעילוי נשמתו תל תלפיות לתורה ויראה בציון, ומשכך כבר ביומה הראשון של הישיבה קבעה הישיבה את מקומה ללא צורך להיטלטל במבני ארעי.

הבנין הישן

בסעודת הכנסת ספר התורה שהתקיימה בהמשך זמן חורף תשס"ח, אמר רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א בהתרגשות: "זכינו לראות בישיבתינו ב"ה כבר כמה וכמה מעמדות של הכנסת ספר תורה, אולם ההרגשה של כולנו שהשמחה כאן גדולה יותר, כי בסייעתא דשמיא שזכינו לה במקום התורה הנפלא שהוקם פה, זו לא רק הכנסת ספר תורה היום, ולא רק הצלחת הישיבה הקד' ב"ה, אלא גם על מעמד הכנסת שלושים ספרי תורה שנכנסו בא' אלול לישיבה. ועל כל זאת אנחנו מודים ומשבחים לקב"ה".

מעמד הכנסת ספר תורה לישיבה

בניין הישיבה הממוקם במרכז העיר הכיל את היכל הישיבה ההדור והמרווח, חדרי השיעורים וחדר האוכל, וחדרי פנימייה לתלמידים. אגב, אחד החידושים הבולטים שהיו כבר בהקמת הישיבה, היו ההסעות לישיבה מכל רחבי שכונות עיר הקודש, דבר שתרם מאוד להצלחת התלמידים ונמשך עד היום הזה.    

עם השנים היה בניין הישיבה צר מהכיל את כל התלמידים, שמספרם הגיע ב"ה למאות רבות בחורי חמד חובשי ספסלי בית המדרש, ועל כן הורחב היכל הישיבה, וכן חדר האוכל, לרווחת התלמידים. עם השנים אף הוסיפה הישיבה בחצר הבניין, קראוון רחב ידים לחדרי שיעורים ולחדרי פנימייה, בנוסף, לצורכי פנימייה נשכרו דירות בסמוך לבניין הישיבה.     

וירבו ויעצמו 

בתוך מספר שנים זכתה הישיבה לקנות לה את שמה הטוב לתפארה ב"ה, כישיבה המחנכת ומגדלת בחורים שלמים בתורה וביראת שמים, באווירה מיוחדת ונפלאה, כשלצד כל זאת מינה רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א תלמידי חכמים מופלגים שיכהנו כרבני הישיבה שליט"א. 

ואכן, אם בשנה הראשונה מנה שיעור א' 29 תלמידים, הרי שלאור הצלחתה וייחודיותה של הישיבה הלך הביקוש וגבר, ובסייעתא דשמיא עצומה גדלה הישיבה מאוד בכמות ובאיכות, עד שעל ספסליה נמנים כיום למעלה מ300 בני עלייה מצוינים כ"י, כשבוגריה מפארים את כותלי המזרח בהיכלי הישיבות הקד'.  

מספר שנים מהקמתה זכתה הישיבה להכניס ספר תורה שני לישיבה הקד', מעמד ההכנסת ספר תורה התקיים ביום חג מתן תורה, בשמחת ובדבקות שמתוך קבלת התורה צהלו ורקדו בני הישיבה ורבניה ואלפי בני תורה ברחובות עיר הקודש, כמה נאה ויאה הוא שמקבלי התורה יכניסו את ספר התורה להיכל התורה ביום מתן תורה. אשרי עין ראתה. 

כאשר ישא האומן את היונק

זכתה ישיבת 'עטרת שלמה אריה' מיום הקמתה להיות בבבת עיניו של רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שנשאה בחביבות יתירה כאשר ישא האומן את היונק, בתוך כל היכלי התורה של ישיבתינו הקד'. יצוין כי במשך שנים ארוכות, עד לעלותו לכהן פאר כראש הכולל שע"י הישיבה הקד' בנווה יעקב, שימש בנו של מרן זצוק"ל, הגאון רבי משה שטיינמן שליט"א כר"מ בישיבה, ומרן זצ"ל היה מתעניין אצלו פעמים רבות על הצלחת הישיבה ותלמידיה. כמו"כ ייעץ מרן זצ"ל לרבים מתלמידיו לשלוח את בניהם לישיבה.   

מרן זצוק"ל ראה בהקמת הישיבה ובהצלחתה חשיבות עצומה, וביקר בה כמה וכמה פעמים לחזק את התלמידים לעודדם ולומר להם 'גדל'. 

מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל במעמד הכנסת ספר תורה בישיבה

כבר, בשנתה הראשונה של הישיבה, זכתה הישיבה לשני ביקורים מיוחדים של רבינו מרן זצוק"ל. הביקור הראשון היה בחודש אדר תשס"ז במעמד הכנסת ספר תורה לישיבה שהתקיים בראשות רבינו מרן זצוק"ל אשר טרח לעלות לירושלים לכבוד התורה ותלמידי הישיבה, ואף נשא דברי חיזוק במעמד. 

במהלך קיץ תשס"ז, בשנתה הראשונה של הישיבה זכו התלמידים, מייסדי הישיבה, לביקור מרומם נוסף של רבינו מרן ראש הישיבה זצוק"ל שהגיע להיכל הישיבה לבחון את התלמידים על לימודם במסכת בבא מציעא, המבחן נמשך במשך כשעתיים, כשמרן זצוק"ל בוחן את התלמידים בחביבות אין קץ ומשתעשע עימם ועם רבני הישיבה שליט"א בעיונים בסוגיות תלמודם, לאחר מכן בירך מרן זצוק"ל את התלמידים ברגש רב שיזכו לגדול ולהיות תלמידי חכמים אמיתיים. בסיום המעמד הנרגש, נשאר מרן זצוק"ל לתפילת מעריב בישיבה יחד עם התלמידים. 

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר