כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

עֲלִי בְאֵר עֱנוּ לָהּ

"ונשקפה על פני הישימון" זו כנרת: מעמד היסטורי מאפיית מצות מצוה בעבור תמכין דאורייתא נדיבי הישיבה שיחי', ממים שלנו שנשאבו ממקום הבאר המסוגל לניסים ולישועה לכל 'בארה של מרים' הנביאה ע"ה | את המים שאב מעומק ים כנרת הכהן הגדול מאחיו, הצדיק הגאון רבי דוב קוק שליט"א, מהמקום המקובל בידו במסורת מדור לדור| אפיית המצות התקיימה בחדר לימודו של הגאון הצדיק שליט"א על ידו כאות הוקרה בעבור מחזיקי התורה | ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות

מעמד היסטורי שלא היה כמותו

במעמד היסטורי שטרם היה כמוהו נערכה 'אפיית מצות מצוה' לקיום המצווה בהידור ולזכות שפע וחירות עולם, בעבור נדיבי הישיבה שיחי' על ידי הכהן הגדול מאחיו, הגאון הצדיק רבי דוב קוק שליט"א בביתו בעיר טבריה בחדר לימודו, כשיום קודם לכן הפליג הגאון הצדיק רבי דוב קוק שליט"א לעומק ימה של טבריה, ים כנרת – למקום המקובל בידו מדור לדור עד תלמידי האר"י הקדוש ששם נגנז הבאר המסוגל "בארה של מרים" הנביאה, משם נשאבו המים לסגולה ולישע רב. 

כזכור, בשנותיו האחרונות של רבינו הקדוש מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זיע"א זכינו ונעתר מרן שר התורה זיע"א למען החזקת הישיבה הקד' לאפות במו ידיו הקדושות בביתו נאוה קודש מצות מצוה בעבור נדיבי הישיבה שיחי', ובירכם שיזכו לכל טוב ולשפע טובה והצלחה. אמת מה נהדר היה המראה הגדול, מראה קודש הקדשים, מתעסק במצווה בעבור התורה, הלא אשרי עין ראתה אלו. 

לאחר שבשנה שעברה לא התקיימה אפיית המצות בעבור נדיבי הישיבה הקד', ולאור המצב הכלכלי הקשה נעתר הגאון הצדיק רבי דוב קוק שליט"א שמסורת מקובלת בידו מפי רבותיו, מסורת שנתקבלה איש מפי איש עד תלמידי האר"י ז"ל, היכן נטמנה "בארה של מרים" הידועה לפלא ולסגולה לכל השותה ממנה כמבואר בדברי חז"ל ובספרים הקדושים, לשאוב בעבור נדיבי הישיבה הקד' שיחי' לסגולה לשפע רב ולגאולת עולם. 

למען החזקת הישיבה הקד' נעתר הגאון הצדיק שליט"א לשלוח אות הוקרה והערכה לנדיביה תומכי התורה, ולשם כך טרח ויגע בעסק המצווה הקדושה הזו, כשהוא אופה את המצות במאפייה מיוחדת שהוקמה בחדר לימודו על ידי מאפיית המצות 'מצות חבורה בית שמש' שבכשרות שארית ישראל, המצות נאפו מ'מים שלנו' אותם שאב הגאון הצדיק שליט"א בבין הערביים של היום הקודם לכן, מהמקום בו מסורת בידו של הגאון הצדיק שליט"א שנטמנה "בארה של מרים" הנביאה אחות אהרון, באר השפע והסגולה שהשפיע על כל ישראל.

בבין הערביים הגיע הגאון הצדיק רבי דוב שליט"א לספינת הענק המיוחדת שהוכנה ונוקתה היטב לקראת השאיבה קודם לכן, למעמד שאיבת מים שלנו יחד עם רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א, שם שאב הגה"צ שליט"א בחבל ובדלי את המים מהמקום בו מסורה בידו עד תלמידי האר"י ז"ל ששם טמונה בארה של מרים, בתפילה, בתחנונים ובבקשה שיהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננהו. 

לאחר המעמד נשא דברי חיזוק הגאון הצדיק שליט"א, ועמד בדבריו על ענין הטהרה שיש בים שהם כמקווה, שיסוד ענין המקווה הוא קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך, עוד האריך לדבר במעלת הרציפות בלימוד ללא הפסקות מיותרות שרק זו הדרך לגדול כראוי בתורה. 

לאחר מכן התפלל ובירך את התורמים שיחי' שיזכו לזיווגים הגונים, לנחת מהילדים, להינצל מהשלטונות ולזרעא חייא וקיימא, ושיקויים בכולם והריקותי לכם ברכה עד בלי די.     

למחרת היום התקיימה האפייה בחדר לימודו, במאפייה מיוחדת שנבנתה במערך לוגיסטי מיוחד על ידי "מצות חבורה בית שמש" בניהול הרב חיים אהרון סטנייצקי שיחי', שהגיע יחד עם צוות האופים, הרדלער'ס והגומרים של המאפייה ובנה במקום חדר מים וחדר קמח, שולחנות ותנור וכל צורכי האפייה, בשלימות הדקדוק.  

עם שאר העוסקים במלאכת המצווה, עסק הגאון הצדיק רבי דוד קוק שליט"א במלאכת אפיית המצות, ביחד עם רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א, בתפילה ובברכה שיעמוד לזכות ולהצלחת התורמים המסייעים להחזקת תורה ולהחזקת הישיבה ולהעמדתה. 

הגה"צ ר' דוד קוק שליט"א ורבינו רה"י הגרש"ב שליט"א בשאיבת מים שלנו

"כל מי שהוא עולה להר הישימון וראה כמין כברה קטנה בים טיבריא זו היא בארה של מרים"

בארה של מרים הנביאה

באר השפע שנברא לישראל במדבר להחיות נפשות ישראל, בארה של מרים הנביאה אחות אהרון היא מבין העשרה דברים שנבראו ביום שישי בין השמשות, והיא עמדה לישראל בכל הארבעים שנה שהלכו במדבר. 

במיתת מרים פסקה הבאר מליתן מים ובזכות משה ואהרון הוחזרה הבאר כדברי הגמ' בתענית ט' ע"א, שלושה פרנסים טובים היו לישראל משה אהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם באר ענן ומן, עיי"ש. 

שירת הבאר שהיא אחת מעשר שירות שבתורה, מובאת בחומש במדבר פרק כ"ד, ומציינת גם את הנס שהבאר הביאה את פגרי האמורי שניסו לעמוד בין שני ההרים ולהרוג את ישראל. 

כידוע, בארה של מרים שהייתה מלווה את ישראל הייתה בנס, רש"י (פסחים נ"ד ע"א) מתאר את הבאר "עגול כמין כברה היה ומתגלגל עימם לכל מקום שהולכין". בספר התודעה מביא תיאור מהמדרש על הבאר במדבר "והיאך הייתה הבאר עשויה? דומה לסלע; מלא כברה מפכפכת ועולה כמפי הפך הזה. עולה עמהם להרים ויורדת עמהם לגאיות. מקום שישראל שורין – היא שורה כנגדם, במקום גבוה (בחצר אהל מועד), כנגד פתחו של אהל מועד. נשיאי ישראל באים וסובבים אותה במקלותיהם ואומרים עליה את השירה 'עלי באר ענו לה – עלי באר!' והמים מבעבעים ועולים כעמוד למעלה, וכל אחד ואחד (מן הנשיאים) מושך (את המים) במקלו, איש לשבטו ואיש למשפחתו". 

כאשר הגיעו לארץ ישראל נגנזה הבאר, בירושלמי ובמדרשים מבואר שנגנזה בים כנרת, וזהו המרומז בפסוק "ונשקפה על פני הישימון" (ירושלמי כתובות ס"ז, מד"ר ויקרא כ"ב ועוד, לעומת זאת בבבלי שבת ל"ה נראה שאפשר לראותה מראש הכרמל, ויש באחרונים שתירצו שהעבירו את הבאר ואכ"מ). 

במדרש מובא שיש אפשרות לראות את בארה של מרים עד היום הזה, וזה לשון המדרש "אמר רבי חייה בר אבא: כל מי שהוא עולה להר הישימון וראה כמין כברה קטנה בים טיבריא זו היא בארה של מרים".  עוד מבואר כי הבאר מכוונת כנגד בית הכנסת הגדול שטבריה (שלפי המקובל עמודיו העתיקים נותרו עד היום הזה). 

נפתחו מעיינות החכמה

סגולת בארה של מרים, מבוארת בחז"ל, שבנס מימיה מגיעים עד היום הזה לכל המעיינות, במדרש תנחומא פרשת חוקת מובא מעשה שהיה, במוכה צרעת ועיוור שירד לטבול במערה ונזדמנה לו בארה של מרים, ירד וטבל ונתרפא מיד מהעיוורון ומהצרעת. 

עוד מובא במדרש על מוכה שחין שאשתו הלכה לשאוב מים במוצאי שבת והגיע אליה ממי בארה של מרים ונתעכבה ורגז עליה בעלה, ושבר את הכד ובכל מקום שנפלו עליו הטיפין נתרפא מחוליו, ועל זה אמרו חז"ל לא עלתה בידו אלא רגזנותו, וצריך אדם לנהוג באורך רוח עם אשתו עיי"ש. 

הרמ"א מביא מהכל בו, שהיו נוהגים בכל מוצאי שבת לשאוב מים אולי יבוא ממי הבאר של מרים, וזה סגולה שכל השותה יתרפא מכל תחלואיו, וזה לשון הרמ"א "וי"א לדלות מים בכל מוצאי שבת כי בארה של מרים סובב כל מוצאי שבת כל הבארות ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו [כל בו] ולא ראיתי למנהג זה" עכ"ל. 

הקבלה מפי האר"י הקדוש שנמסרה לתלמידיו

המסורת למקום בו נטמנה "בארה של מרים" הנביאה בים הכנרת, מסורה היא מפי האר"י הקדוש, ומקובלת היא בכלל ישראל, רבי חיים ויטאל זיע"א בספר שער הגלגולים מביא מהאר"י הקדוש שהמקום הוא בים כנרת בין טבריה לקבר רבי מאיר בעל הנס, בדרך אל חמי טבריה במקום שיש דקלים מכוון כנגד המגדל אשר בראש ההר.   

בספר פרי עץ חיים (שער הנהגת הלימוד פרק א') הביא, כשהיה הרב רבי חיים ויטאל ז"ל בא אצל הרב ללמוד הימנו זאת החכמה, אז כל מה שלמד ממנו היה שוכח ולא היה יכול להשיג שום דבר, עד שהלכו שניהם יחד לטבריה, והרב ז"ל הוליך להרב רבי חיים בתוך הים של טבריה בספינה קטנה שהיה שם, וכשהיו הולכים בתוך הים נגד העמודי בית הכנסת הישן, לקח הרב ז"ל כלי אחד ומלא אותו מים מבין העמודים, והיה משקה להרב רבי חיים ז"ל, ואמר לו עכשיו תשיג החכמה הרבה, כי המים ששתית היה מבארה של מרים, ומשם ואילך התחיל לכנוס בחכמה זו" ע"כ. (גם בספר נגיד ומצווה שיצא לאור לאחר פטירת האר"י מובא המעשה הזה).

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר