מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

רבינו רה"י הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א

למען יזמרך כבוד

דברי רבינו ראש הישיבה, במעמד חנוכת הבית לתלמוד תורה שע"י הישיבה הקד' בחריש

ברשות הגאון המרא דאתרא שליט"א וראש הכולל שליט"א. כולנו כעת מצויים בהרגשה של 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' כי הרחיב לנו ופרינו בארץ. אנו עומדים בזמן של התחלה לכל ה'מקום תורה' הגדול שייבנה פה, והנחת אבן הפינה הראשונה למקום התורה הגדול הזה, מתחילה ב"ה דווקא בתינוקות של בית רבן. 

אנו אומרים בכל יום 'מזמור שיר חנוכת הבית', אותו אמר דוד על בניית בית המקדש שהוא מקום השראת השכינה בעולם הזה. ודוד אומר בו, 'ארוממך ה' כי דיליתני.. פתחת שקי ותאזרני שמחה', ולכאורה יש להבין מה שייך כל מזמור זה, לענין חנוכת הבית? אבל האמת היא, כי הסיום וההתחלה של המזמור הזה הוא השירה של דוד על הבית, דוד אומר בהתחלה 'ארוממך ה' כי דיליתני' והסיום הוא, 'למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלוקי לעולם אודך'. 

ביאור הדברים הוא, כי כל מטרת השראת השכינה בעולם, כל מטרת חנוכת הבית של בית המקדש, היא שיהיה השירה לקב"ה, המטרה היא ה'ארוממך ה", ה'למען יזמרך כבוד'. זו היא שירתו של דוד על בית המקדש. על זה שאנחנו נזכה בבית המקדש ב'למען יזמרך כבוד'. זו גופא השמחה של בניית בית המקדש. ואומר לנו כאן דוד, אין שמחתנו על האבנים של בית המקדש, אין שמחתנו על כלי בית המקדש, שמחתנו היא על ארוממך ה', שמחתנו היא על 'למען יזמרך כבוד ולא ידום'. השמחה שלנו היא על פרסום כבוד שמים שיהיה בעולם. ועל פרסום כבודו בבריאה, על ריבוי כבודו, ועל תוספת כבוד שמים שיהיה בעולם על ידי זה. 

דבר נוסף צריך לדעת, כולנו יודעים שהקב"ה בחר את ישראל. אולם צריכים אנו להתבונן במה אנחנו נבחרים מכל האומות? במה אנחנו עם סגולה? הלא אין שום תכלית בעולם בלי כלל ישראל, כדכתיב בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה. בשבילם ורק בשבילם נברא העולם. וזו כל התכלית של העולם. ובמה אנחנו נבחרנו? במה אנחנו עם סגולה?

התשובה היא, כפי שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, "וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלה באמת" (שזו היא הבחירה של הקב"ה בנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות לו לעם סגולה) למה? "להודות לך ולייחדך באהבה"! זה התכלית של אומת ישראל! להיות מקום של הודאה לקב"ה, להיות ארוממך ה', להיות אזמרך כבוד, להיות לייחדך באהבה. זו היא התכלית שהקב"ה בחר אותנו בשבילה. 

ומה הוא ענין 'לייחדך באהבה'?.  צריך לדעת, כי כמו שיש תפקיד של מלאכים למעלה, שתפקידם הוא להיות משרתי ה'. כמו כן ממש הוא למטה. יש מטרה לזה, כתוב 'כתר יתנו לך ה' אלוקינו מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה'. אנחנו כמו מלאכי מעלה. זהו התפקיד שלנו בעולם, בדיוק כמו  המלאכים למעלה, אותו תפקיד, להודות לקב"ה ולייחדך באהבה. וכמו שאנחנו אומרים כל יום 'נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום' וכן 'וקדושים בכל יום יהללוך סלה' שזה ישראל והמלאכים. זה הוא התפקיד שלנו בעולם, המלאכים עושים את זה למעלה ואנחנו בעולם הזה. 

והדרך לזה,  הדרך שלנו לייחד את הקב"ה בעולם, היא על ידי לימוד תורה בטהרתה. אנחנו ראינו אצל גדולי ישראל זצ"ל איך שעמדו על כל קוצו של יו"ד בחינוך ילדי ישראל, וטעם הדברים הוא כיון שכל סטייה הקלה שבקלים, בבניית הייסוד, אחר כך כשהבניין נבנה הוא כולו עקום וה"ה לחינוך. חינוך ילדי ישראל צריך להיות בקדושה ובטהרה ובדקדוק הלכה הכל כפי המסורה לנו ללא שום שינוי וללא שום וויתור. ואם זוכים לזה, אזי על טהרה זו שורה השכינה. ועתה אנחנו זוכים לזה ב"ה. 

ב"ה גדולי ישראל זיכו אתכם בהנהגתו הנפלאה של המרא דאתרא שליט"א שב"ה מנהיג את הקהילה ביד רמה, וכל יסוד הטהרה של העיר פה תלוי בו, וכל הנהגתו היא כפי המסורת שלנו מדורות קדמונים בלא שום סטייה ובלא שום שינוי ב"ה, וכך השכינה תשרה במעשה ידינו ותשרה על העיר שתהיה מגדל אור לתורה ולפרסום שמו של הקב"ה בעולם. 

ב"ה בשעה זו, אנו עומדים בזמן של הייסוד של המקום הראשון שכל כולו הוא הכרזה של ארוממך ה' שבע"ה יהיה מקום של תורה בטהרתה וחינוך כפי המסורה לנו, כפי שאבינו רועינו מרן ראש הישיבה זצ"ל ייסד את הישיבה והעמיד אותה, והעמיד בה כל פרט ופרט. ואני זוכר, שהיה פעם בבית שמש באחד מתלמודי התורה הראשונים שלו, שהיינו בשותפות עם מאן דהו, ומרן הראש ישיבה זצ"ל אמר לנו להיפרד ממנו, על אף שהיה שם ניסיון גדול, שהיה בניין וכו', והראש ישיבה זצ"ל לא רצה את זה והורה לנו לעזוב את השייכות עימם, וזאת משום שהוא אחז שזה לא מספיק בטהרה מושלמת בשביל בני תורה ובני עלייה. וב"ה הת"ת הזה הוא בטהרה מושלמת בזכות הפרומקייט והמסורת של דורות קודמים. 

ויעזרנו ה' ית' שנזכה באמת לייחד את שמו באהבה, ובכך נתקרב לשמו הגדול יותר ויותר, ונזכה שיהיה בהצלחה גדולה. 

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר