מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

מרן הגרי"ל בלוך זצ"ל

"וְהָיָה הַדָּם לָכֶם לְאֹת עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר אַתֶּם שָׁם... וְלֹא יִהְיֶה בָכֶם נֶגֶף לְמַשְׁחִית בְּהַכֹּתִי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם"

כַּבִּיר עַל בֵּן בְּכוֹר פָּסַחְתָּ בְּדַם פֶּסַח - לְבִלְתִּי תֵּת מַשְׁחִית לָבֹא בִּפְתָחַי בַּפֶּסַח ג' יישובים לסתירה במכת בכורות בין 'והכיתי - אני ולא שליח' לבין 'ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף'

וְהָיָה הַדָּם לָכֶם לְאֹת עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר אַתֶּם שָׁם וְרָאִיתִי אֶת הַדָּם וּפָסַחְתִּי עֲלֵכֶם וְלֹא יִהְיֶה בָכֶם נֶגֶף לְמַשְׁחִית בְּהַכֹּתִי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם (י"ב י"ג) 

ראוי להתבונן במכת בכורות, שנאמר בה ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה – אני ולא מלאך, והכיתי – אני ולא שרף, ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים – אני ולא השליח, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו, כביכול, עבר בארץ מצרים לנגוף אותם. אעפ"כ כתוב "והיה הדם לכם לאות אשר אתם שם וראיתי את הדם וכו' ולא יהיה בכם נגף למשחית", הרי נפלא הוא, למה היו צריכים לאותות למען יראה ה' ופסח עליהם ולא יהיה נגף? הלא לא חפץ ה' להמיתם והיאך ינגפו בנגוף ה' את מצרים? ואף כי כבר פירשו הראשונים ענין זה כי היו זקוקים לקיים מצות פסח ומילה למען יהיו ראויים לאותו הנס, מ"מ הלא מבואר כי מלבד קיום המצות האלה הרי שהיתה דרושה להם סיבה זו להצלתם, כמה שנאמר וראיתי את הדם ופסחתי עליכם. 

וכן להלן הוא אומר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ואמרו חז"ל מגיד שמאחר שניתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע (רש"י שם), וזה תמוה מה לו למשחית כשהקב"ה פה, כביכול, נוגף את מצרים? 

ויש לבאר כי גם הניסים והנפלאות היותר גדולים הינם מסודרים בחוק הבריאה ומתנהגים עפ"י סדר מדויק ועפ"י חוקים קבועים דרך סיבות ומסובבים, ולא רק ההנהגה הניסית המתנהגת תחת שם שקי אלא אפילו ההנהגה היותר עליונה העומדת תחת שם 'הוי' שהוא למעלה ממערכות כל הספירות והשרים העליונים… שהוא הרצון העליון שורש כל הבריאה כפי שנתגלתה לנו ביצי"מ ומתגלית בעולם כשיסודות הבריאה ותכליתה דורשים אותה, אף הנהגה זו  נסדרה מבראשית והותנה מתחילה אופן התגלותה ע"פ חוקים קבועים וסיבות ידועות לבורא עולם… 

ולכן אף הנהגה זו ששרשה למעלה מחוקות הבריאה כשהיא מתגלית היא מתחשבת עם חוקות הטבע הנסתרים והנגלים ויש לאחוז באמצעים הקבועים במערכת הבריאה לשיצא רצון 'הוי' ב"ה לתכלית המכוונת, והקב"ה ברצותו להציל את ישראל לא הי' צריך לעבור על חוקות הטבע ולשנות את כוח המשחית ודרכיו אלא הראה לנו בחסדו את האמצעי הנכון לפי דעת עליון והזהירנו על זה. 

(מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל)  

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר