אוצר הספרים

יש לעיין - קובץ קושיות לעיונא ולחידודא

בשמחה עצומה הגיעתנו השמועה המשמחת על הוצאת קובץ "ויש לעיין" והוא אוצר בלום של קובץ קושיות לעיונא ולחידודא ולעורר לב המעיינים, בכל מקצועות התורה בכל מרחבי התורה, בעיון ובבקיאות, הן על הסוגיות הנלמדות בהיכלי הכוללים שע"י הישיבה הקד' במשך השנים והן בשאר ענינים שהזמן גרמן ושאין הזמן גרמן, כשכל הקורא אומר 'תורת ה' תמימה משיבת נפש פקודי ה' ישרים משמחי לב'. 

הקובץ הנפלא התחבר ע"י הרה"ג רבי יעקב ישראל יונגרמן שליט"א מחשובי חכמי ורבני הכולל שע"י הישיבה הקד' בעיר מודיעין עילית, והוא אוסף הקושיות שנתפרסמו בבי מדרשא במשך עשר שנים בכולל שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית, להרבות בעסק התורה ובמחשבות של תורה. גם בגיליונות 'והודעתם' במשך השנים נתפרסמו הקושיות המובחרות להגדיל תורה ולהאדירה. 

המדור הנפלא זכה לתגובות נלהבות והביא לריבוי גדול מאוד של עסק התורה בעיון ובבקיאות כאשר במשך השנים הגיעו אלפי תשובות על השאלות מחכמי ורבני הכולל, וכמו שאמרו דקוב"ה חדי בפטפוטי דאורייתא, ועוד חזון למועד בע"ה לפרסם התשובות. 

יהי רצון שיזכה הרב המחבר שליט"א להוסיף ולהרבות תורה ושמחת התורה וחשקת התורה, בשאר חיבורים נפלאים. 

את הקובץ ניתן להשיג אצל הרב הגאון המחבר שליט"א בפל' 0527115294, בשעות ביה"ס. או בכולל שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית.   

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר