כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

הקהילה התורנית בחריש לבשה חג

לרגל מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית למבני ה'תלמוד תורה' שע"י הישיבה הקד'

במעמד מרומם ובהתרגשות גדולה נקבעו מזוזות ונחנכו מבני הת"ת שע"י הישיבה הקד' בקהילה התורנית בעיר חריש, בראשות רבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א, המרא דאתרא הגאון רבי שמואל דוד רייסנר שליט"א, ובהשתתפות עשרות רבות מאברכי הקהילה ובני משפחותיהם שלבשו חג לרגל המאורע החשוב של חנוכת הבית וקביעת יתד נאמן בל ימוט, להתפתחות התורנית של קהילות בני התורה בעיר, ייסוד לבניין עולם בע"ה וראשית בניית מקום תורה על תילו לתפארה. 

בשנים האחרונות עם הגעת מאות משפחות בני התורה לעיר חריש, החלה הקמת הקהילה מרישא ועד גמירא תוך דאגה לכל צרכי הדת וצרכי חייהם של שומ"צ. כך החלו להתבסס הקהילות התורניות בעיר, ובראשן קהילת בני התורה העומדת בראשות ובהנהגת המרא דאתרא הגרש"ד רייסנר שליט"א. 

במרכז הקהילה עומד לתפארה הכולל שע"י הישיבה הקד' המונה קרוב למאה אברכים בני עלייה מופלגים בראשות הגר"י ברונר שליט"א, כשלצד הכולל בו לומדים טובי בני העלייה מאברכי הקהילה, נפתח לפני כשנתיים תלמוד התורה שע"י הישיבה הקד' שיועד לציבור בני התורה, העידית שבעידית, סלתה ושמנה של הציבור התורני בעיר. 

לאחר מאמצים מרובים בסיועו הרב של ראש העירייה מר יצחק קשת הי"ו זכו עתה בני הקהילה לחנוך את מבני הת"ת המרווחים לצרכיהם של התלמידים במתחם גדול ורחב ידים, וזו אך תחילה וראשית להתבססותם של היכלי התורה והחינוך בעיר במבנים ראויים בע"ה.  

לקראת חנוכת הבית ומעמד קביעת המזוזות לבשה הקהילה התורנית חג, ברוב עם התקיים מעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזות למבני הת"ת שע"י הישיבה הקד', בהשתתפות רבני הקהילה שליט"א אברכי הקהילה ובני משפחותיהם, כשבמרכז המעמד נישא המשא המרכזי על ידי רבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א שהפליג בדברים נרגשים במעלת זכות והקמת מקום התורה (ראה מסגרת). 

לאחר מכן נשא דברים המרא דאתרא הגאון רבי שמואל דוד רייסנר שליט"א. בדבריו נתן דגש על כך שחינוך ילדי ישראל, תינוקות של בית רבן, הינו מלאכה הצריכה שמירה ואין ביד כל אחד לחנך את ילדינו, וכי כל צורת  החינוך וכל דרכו הינם רק כפי המסורה לנו מרבותינו נבג"מ בקדושה ובטהרה, ורק כך אפשר לגדל כראוי את ילדינו, הרב הוסיף לומר כי זכינו שבעירנו נפתח תלמוד תורה על ידי הישיבה הקד' בשיטת החינוך כפי שמסור לנו, וכפי שמעמיד רבינו ראש הישיבה שליט"א את כל היכלי התורה של הישיבה, על פי מה שקיבל מרבותינו הגדולים זיע"א, וכפי שכבר ב"ה אנו רואים שמקום תורה הנבנה בטהרה ובקדושה, מצליח. ואף שכל ההתחלות קשות לבסוף יערב בע"ה.  

לאחר מכן נשא דברי ברכה ראש העירייה מר יצחק קשת הי"ו שציין את התרגשותו על הזכות להיות שותף בתמיכה ובסיוע לימין מוסדות התורה בעיר.  

לאחר מכן נקבעו ברוב עם המזוזות בפתחי בית הת"ת, בברכה ובתפילה שיהא הבית הזה בית גדול לאלוקים ולעבדיו, ויזכו לגדול ולהתחנך בו בנים ובני בנים לתורה וליראה בדרך המסורה לנו מדור דור. 

עוד השתתפו במעמד, הגר"א ברונר שליט"א מרבני הישיבה והכוללים, הגר"י ברונר שליט"א ראש הכולל שע"י הישיבה הקד' בחריש, הרב משה גפני שליט"א יו"ר דגל התורה, הרב מנחם שפירא שליט"א סגן ראה"ע ב"ב, ראשי וגבאי הקהילה התורנית בעיר, מנהלי ה'תלמוד תורה', ציבור האברכים בני התורה ומשפחותיהם וקהל רב.  

מרן רה"י הגרש"ב סורוצקין שליט"א בקביעת מזוזה

למען יזמרך כבוד

דברי רבינו ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א

ברשות הגאון המרא דאתרא שליט"א וראש הכולל שליט"א. כולנו כעת מצויים בהרגשה של 'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' כי הרחיב לנו ופרינו בארץ. אנו עומדים בזמן של התחלה לכל ה'מקום תורה' הגדול שייבנה פה, והנחת אבן הפינה הראשונה למקום התורה הגדול הזה, מתחילה ב"ה דווקא בתינוקות של בית רבן. 

אנו אומרים בכל יום 'מזמור שיר חנוכת הבית', אותו אמר דוד על בניית בית המקדש שהוא מקום השראת השכינה בעולם הזה. ודוד אומר בו, 'ארוממך ה' כי דיליתני.. פתחת שקי ותאזרני שמחה', ולכאורה יש להבין מה שייך כל מזמור זה, לענין חנוכת הבית? אבל האמת היא, כי הסיום וההתחלה של המזמור הזה הוא השירה של דוד על הבית, דוד אומר בהתחלה 'ארוממך ה' כי דיליתני' והסיום הוא, 'למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלוקי לעולם אודך'. 

ביאור הדברים הוא, כי כל מטרת השראת השכינה בעולם, כל מטרת חנוכת הבית של בית המקדש, היא שיהיה השירה לקב"ה, המטרה היא ה'ארוממך ה", ה'למען יזמרך כבוד'. זו היא שירתו של דוד על בית המקדש. על זה שאנחנו נזכה בבית המקדש ב'למען יזמרך כבוד'. זו גופא השמחה של בניית בית המקדש. ואומר לנו כאן דוד, אין שמחתנו על האבנים של בית המקדש, אין שמחתנו על כלי בית המקדש, שמחתנו היא על ארוממך ה', שמחתנו היא על 'למען יזמרך כבוד ולא ידום'. השמחה שלנו היא על פרסום כבוד שמים שיהיה בעולם. ועל פרסום כבודו בבריאה, על ריבוי כבודו, ועל תוספת כבוד שמים שיהיה בעולם על ידי זה. 

דבר נוסף צריך לדעת, כולנו יודעים שהקב"ה בחר את ישראל. אולם צריכים אנו להתבונן במה אנחנו נבחרים מכל האומות? במה אנחנו עם סגולה? הלא אין שום תכלית בעולם בלי כלל ישראל, כדכתיב בראשית בשביל ישראל ובשביל התורה. בשבילם ורק בשבילם נברא העולם. וזו כל התכלית של העולם. ובמה אנחנו נבחרנו? במה אנחנו עם סגולה?

התשובה היא, כפי שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, "וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלה באמת" (שזו היא הבחירה של הקב"ה בנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות לו לעם סגולה) למה? "להודות לך ולייחדך באהבה"! זה התכלית של אומת ישראל! להיות מקום של הודאה לקב"ה, להיות ארוממך ה', להיות אזמרך כבוד, להיות לייחדך באהבה. זו היא התכלית שהקב"ה בחר אותנו בשבילה. 

ומה הוא ענין 'לייחדך באהבה'?.  צריך לדעת, כי כמו שיש תפקיד של מלאכים למעלה, שתפקידם הוא להיות משרתי ה'. כמו כן ממש הוא למטה. יש מטרה לזה, כתוב 'כתר יתנו לך ה' אלוקינו מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה'. אנחנו כמו מלאכי מעלה. זהו התפקיד שלנו בעולם, בדיוק כמו  המלאכים למעלה, אותו תפקיד, להודות לקב"ה ולייחדך באהבה. וכמו שאנחנו אומרים כל יום 'נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום' וכן 'וקדושים בכל יום יהללוך סלה' שזה ישראל והמלאכים. זה הוא התפקיד שלנו בעולם, המלאכים עושים את זה למעלה ואנחנו בעולם הזה. 

והדרך לזה,  הדרך שלנו לייחד את הקב"ה בעולם, היא על ידי לימוד תורה בטהרתה. אנחנו ראינו אצל גדולי ישראל זצ"ל איך שעמדו על כל קוצו של יו"ד בחינוך ילדי ישראל, וטעם הדברים הוא כיון שכל סטייה הקלה שבקלים, בבניית הייסוד, אחר כך כשהבניין נבנה הוא כולו עקום וה"ה לחינוך. חינוך ילדי ישראל צריך להיות בקדושה ובטהרה ובדקדוק הלכה הכל כפי המסורה לנו ללא שום שינוי וללא שום וויתור. ואם זוכים לזה, אזי על טהרה זו שורה השכינה. ועתה אנחנו זוכים לזה ב"ה. 

ב"ה גדולי ישראל זיכו אתכם בהנהגתו הנפלאה של המרא דאתרא שליט"א שב"ה מנהיג את הקהילה ביד רמה, וכל יסוד הטהרה של העיר פה תלוי בו, וכל הנהגתו היא כפי המסורת שלנו מדורות קדמונים בלא שום סטייה ובלא שום שינוי ב"ה, וכך השכינה תשרה במעשה ידינו ותשרה על העיר שתהיה מגדל אור לתורה ולפרסום שמו של הקב"ה בעולם. 

ב"ה בשעה זו, אנו עומדים בזמן של הייסוד של המקום הראשון שכל כולו הוא הכרזה של ארוממך ה' שבע"ה יהיה מקום של תורה בטהרתה וחינוך כפי המסורה לנו, כפי שאבינו רועינו מרן ראש הישיבה זצ"ל ייסד את הישיבה והעמיד אותה, והעמיד בה כל פרט ופרט. ואני זוכר, שהיה פעם בבית שמש באחד מתלמודי התורה הראשונים שלו, שהיינו בשותפות עם מאן דהו, ומרן הראש ישיבה זצ"ל אמר לנו להיפרד ממנו, על אף שהיה שם ניסיון גדול, שהיה בניין וכו', והראש ישיבה זצ"ל לא רצה את זה והורה לנו לעזוב את השייכות עימם, וזאת משום שהוא אחז שזה לא מספיק בטהרה מושלמת בשביל בני תורה ובני עלייה. וב"ה הת"ת הזה הוא בטהרה מושלמת בזכות הפרומקייט והמסורת של דורות קודמים. 

ויעזרנו ה' ית' שנזכה באמת לייחד את שמו באהבה, ובכך נתקרב לשמו הגדול יותר ויותר, ונזכה שיהיה בהצלחה גדולה. 

מרן רה"י הגרש"ב סורוצקין שליט"א בנאומו

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר