מאמרים

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

רבינו רה"י הגרח"מ אוזבנד שליט"א

שתלן בכל דור ודור – וישת עליהם תבל

הספד מר על מרן שר התורה

נשים לילות כימים על משים לילות כימים

צריך לבקש מחילה, גם מהציבור, מאוד לא מתאים שאנן יתמי דיתמי נדבר ונספיד אותו, גם אני לא אוכל לדבר אפילו יותר מכמה דקות שזה ודאי לא לפי כבודו ולא לפי כבוד הציבור. ואני מקווה שנוכל להצליח להגיד לכל הפחות הרגשה אחת. 

הזכרנו היום את דברי הגמ' במועד קטן "נשים לילות כימים על משים לילות כימים" מבואר בדברי הגמ' שבעצם ההספד יש מה להספיד וגם צריך להספיד לילות כימים. מבואר בגמ' בכמה מקומות שהיו מספידים, כתוב בהלכה כל בתי מדרשיות שבעיר בטלים וכולם עוסקים בהספד יום ולילה, שמע מינה שאפשר. אני מדבר לדידי ודכוותי, ההשגות הם כל כך רחוקים, זה יהורא אפילו לדבר על זה. 

הגמ' ביומא ל"ח ע"ב אומרת "ראה הקב"ה שצדיקים מועטים ושתלן בכל דור ודור שנאמר כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל". כתוב בגמ' שהקב"ה ידע מתחילת הבריאה שיש בכל הבריאה במשך שנות עולם, סך הכל צדיקים מועטים, ולבריאה אין קיום בלא צדיקים. אז עמד ושתלן בכל דור ודור, הוא נתן לכל דור צדיקים. זה מתנה מיוחדת שלא לפי דרך הטבע. הקב"ה לקח צדיקים שבעצם לא מתאימים לדור שלנו ורק כיון שהדור שלנו גם צריך להתקיים, כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, הקב"ה מעמיד את כל הבריאה כולה על אותם צדיקים. צדיק יסוד עולם. אז הקב"ה 'שותל' אותם ונותן אותם בכל דור ודור. 

כמדומני שכל אחד מבין שרבי חיים לא היה לפי דורינו, אינני יודע לפי איזה דור הוא כן היה שייך, אבל זה היה מתנה מיוחדת מן השמים שהקב"ה הוריד. שתלן בכל דור ודור.

הגמ' במגילה אומרת על הפסוק 'ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם' אומרת הגמ' מה הפירוש הדבר שהקב"ה בגלות לא מאסתים ולא געלתים, אומרת הגמ' "לא מאסתים בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה, ולא געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו, לכלותם בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, להפר בריתי איתם שהעמדתי להם בימי רומיים בית רבי וחכמי דורות".  

בתוך ההסתר פנים, בתוך השפלות של הדורות האחרונים. הרי אנחנו עומדים בדור יתמי דיתמי, עיקבתא דמשיחא, דור כל כך ירוד, כל כך יתום, אבל לא מאסתים ולא געלתים. העמדתי להם. אנחנו יודעים שהיה לנו הארת פנים בתוך כל ההסתר. הקב"ה הוריד לנו לדורינו חכם אמיתי שהיה נקרא תלמיד חכם גם בדורות הקדמונים, אנחנו לא יודעים למה, בפוסקים כתוב שאין לנו תלמיד חכם בדורותינו, אנחנו לא יודעים למה זה כתוב. היה לנו חכם שלפי כל ההשגות, כמדומני, כל התורה כולה על כל חלקיה בבהירות עצומה עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא. לא מאסתים ולא געלתים, הקב"ה נתן לנו מתנה – וישת עליהם תבל. 

כל העוסק בתורה לשמה

בעצם אנחנו לא צריכים להספיד, כולנו יודעים שיש משנה באבות, והקב"ה נתן לנו דוגמא שנראה את המשנה בחוש. 'רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו' מה שצריך עכשיו זה רק לקרוא ולפרש את המשנה, ואין כעת הזמן. 

ממשיכה המשנה 'נקרא רע אהוב' היה לנו דוגמא של אהוב 'משמח את המקום משמח את הבריות' היה לנו דוגמא היה יהודי אחד בכל קצוות תבל שהיה לו כזה אהבה עצומה, וכזה השתוקקות לראות אותו, להתאבק בעפר רגליו. 

'מלבשתו ענוה ויראה ומרחקתו מן החטא ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה' יהודי שלא התעניין מעולם בעניני עולם הזה, הוא לא ידע כלום הוא לא קרא כלום בעניני עולם הזה, ונהנין ממנו עצה ותושיה בכל עניני החיים. 'שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה' התורה הקדושה אומרת אתה רוצה לדעת מאיפוא מקבלים את זה, לא מקבלים את זה מלעסוק בעניני עולם הזה, 'לי' עצה ותושיה. 'ונותנת לו מלכות וממשלה ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים'. הכל קויים בו.  

זכינו בדורינו לגילויים כאלה גדולים בתורה ביראה בקדושה, רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו מידי יום ביומו. זה מתנה שהקב"ה הוריד לדורינו – וישת עליהם תבל. 

בלוויה אומרים ה' נתן וה' לקח, אנחנו רחוקים מאוד מחיוב הספד אבל לפחות לומר שאנחנו יודעים שה' נתן, היה לנו שמונים שנה שהקב"ה נתן, וה' לקח יהי שם ה' מבורך. שהקב"ה יעזרנו, מובטחים אנו ממנו שאל יטשנו ואל יעזבנו. הקב"ה יקיים את הבריאה וימשיך להאיר פנים ויעמיד לנו בית רבי וחכמי ודורת שיקיים בנו לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם. ובמהרה יקויים בנו ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן.

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר