אוצר הספרים

הגדה של פסח "שיר לשלמה"

התרגשות עצומה וחיזוק רב בהוצאתה לאור של הגדה של פסח עם פירוש 'שיר לשלמה' מתוך כתביו הרבים של ידידינו בן החבורה הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל העתידים לראות אור בעז"ה. פירושו של המחבר זצ"ל מיוחד מאוד, הולך ונסוב ומבאר את כל ההגדה מתחילה ועד סוף, מילה במילה, בביאורים פשוטים ומוחשיים לקורא, ובהבנת ההסבר לכל שיטות המפרשים במילות ההגדה.

חוברת נפלאה זו נכתבה על ידי בן החבורה שלמה זצ"ל כשהיה לפני כמה שנים באשפוז בבית חולים, והוא בן ט"ו שנים בלבד, ובעקבות שנאלץ לשהות בליל שימורים במחלקה, ורצה והשתוקק לקיים בעצמו קיום מצוות סיפור יציאת מצרים בהידור וללא שום וויתור, על כן זמן רב קודם החג ישב לעצמו בבית החולים ולמד את ההגדה כפשוטה, להבין כל מילה ומילה על בוריה והבנתה, ומזה כתב את הקונטרס הנפלא והמיוחד הזה, הגדה של פסח 'שיר לשלמה'. 

בראש הקונטרס הובא מכתבו של רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א בו הוא כותב "וניתן לומר עליו שהגיע לדרגת אדם גדול אף שלא לפי גילו, ולמדרגות גבוהות מאוד של בהירות בחובתו בעולמו, בחירה בתכלית החיים בהתמסרות לעבודת השי"ת ולאהבת השי"ת, וחזינו בעינינו איך קיים ואהבת את ה' בכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך, בכל לבבך בשני יצריך, וזכה להתעלות במשך ימי חייו באופן נפלא ומיוחד" 

בהמשך המכתב כותב רבינו ראש הישיבה שליט"א על החיבור הנפלא הזה "וזאת הייתה כל מחשבתו וכל שאיפותיו בשעת יסוריו המרים, לעשות רצון הקב"ה ולקיים ההלכה בשלימות. והלא על זה בודאי קוב"ה אומר לפמליא דיליה חזו חזו בני חביבי דמשתכחין מצערא דילהון ועסקין בחדוותא דילי, ותורה שלמד באף בודאי היא שעמדה לו להגיע לדרגותיו הגבוהות, שמאוד מאוד נדיר לראות בן עלייה כזה השואף לשלימות בכל חלקי התורה ועבודת ה' והכל בשמחת לב ובטהרת לב". 

ביאור הגדה ייחודי זה נכתב באופן מיוחד ומסודר, בטוב טעם ודעת, בהבנה עמוקה ובביאור הפשט באופן של סיפור מוחשי ממש, נכתב כל כולו כהכנה לקיום רצון הבורא ית' מאיתו. דומה שחוברת זו כל כולה חיזוק עצום באמונה בעבדות ה' ית' בכל מצב, ובקיום רצונו בשלימות ללא שום ויתור, אשריו ואשרי חלקו. 

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר