Articles

Search by author
Search by author
Search by topic
Search by topic
Search by date

בקרובי אקדש

חודשיים להסתלקותו בחטף של ידידנו בן החבורה הרב הגאון רבי מנחם אשר זקבך זכר צדיק לברכה באסון הנורא בהילולא דרשב"י בציונו הקד' במירון * לפשט עקמומיות שבלב: מקצת מדברי ההספד והזיכרון שנאמרו לזכרו ומדברי החיזוק וההתעוררות שנאמרו בעקבות האסון הנורא * חמול על עמך רחם על נחלתך חוסה נא כרוב רחמיך

עלה המוות בחלונינו

לב מי לא חרד לשמע האסון הנורא שהתרחש בליל י"ז אייר ל"ג בעומר בציון התנא הקד' רבי שמעון בר יוחאי במירון, בשריפה הנוראה ששרף ה' במיתת ארבעים וחמשה קדושים וטהורים שנסתלקו לישיבה של מעלה באופן נורא בגזירה איומה שנגזרה על כלל ישראל. 

ובחלונינו עלה המוות בארמותינו בא בהיחטף בדמי ימיו נפש צדיק של חד מחשובי לומדי בית מדרשינו אב בחכמה ורך בשנים הרה"ג רבי מנחם אשר זקבך זצ"ל מחשובי האברכים בכולל שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית בתוך השריפה אשר שרף ה'. 

ידידינו הרה"ג רבי מנחם אשר זקבך זצ"ל נולד בניסן תשנ"ז לאביו הרב הגאון רבי מאיר זקבך שיבדלחט"א מרבני ישיבת פאר משה בפ"ת ולאמו תבדלחט"א בילדותו למד בתלמוד תורה בקריית הרצוג, ובישיבה קטנה למד בישיבת גבעת רוקח בב"ב, משם המשיך בחוק לימודיו בישיבת 'תורת זאב' ירושלים.       

שנות לימודו היו שווים לטובה. בעוסקו בלימוד התורה ברציפות ובעמילות מתוך נעימות ושמחה וצהלתו על פניו תמיד, חבריו מספרים, כי היה עמל בתורה בימי שישי ושבת קודש באופן מיוחד מאוד ואף היו זמנים בהם קבע בשישי ושב"ק סדר לימוד של יותר מעשר שעות רצופות. 

סיפר אביו שיבדלחט"א, כי בהזדמנות אחת אמר לו שלפני שמונה שנים קיבל על עצמו קבלה לקרוא ברכת המזון מתוך הכתב וכבר שמונה שנים עומד בזה ומעולם לא נאלץ לעבור ע"ז. 

בהגיעו לפרקו נישא ביום כ"ב שבט תשע"ט לרעייתו תבדלחט"א בת הרב הגאון רבי יוסף קנטור שליט"א ובתחילת זמן קיץ תשע"ט הצטרף לכולל במודיעין עילית שע"י הישיבה הקד'. בו נפתח פרק נוסף של עסק התורה בהתמדה מופלאה אשר באהבתה שגה תמיד, ומתוך דיבוק חברים מיוחד כפי שהעידוהו על מכריו. 

ואלוקינו בשמים כל אשר חפץ עשה

בליל ל"ג בעומר י"ז אייר במהלך האסון הנורא בציון הרשב"י הקד' במירון נסתלק בהיחטף לבית עולמו, הלוויתו התקיימה ביום שישי ערש"ק אמור ולאחמ"כ יצא מסע הלוויה לבית החיים בפ"ת.  

בהלוויה ספד לו נרגשות מורינו רה"י הגרש"ב שליט"א שהביא את דברי הפסוק 'למה יאמרו הגויים איה אלוקיכם ואלוקינו בשמים כל אשר חפץ עשה' ומה נכנס כאן אלוקינו בשמים כל אשר חפץ עשה? ואולי התשובה בזה הוא שהכוונה בזה היא, שאלוקינו בשמים כל אשר חפץ עשה, וממילא בחפצו הוא עשה שישאלו, זה היה רצון ה' שלא יבינו, שישאלו איה נא אלוקיכם.  

אבל כתוב כאן שכאשר יש דברים שלא מבינים ויש שאלות, אז זה יאמרו 'הגויים', כלל ישראל אף פעם לא שואל שאלות. כלל ישראל יודע ומאמין שאלוקינו בשמים כל אשר חפץ עשה, אנחנו יודעים שזה רצון ה' אין לנו שאלות, אנחנו יודעים שמשפטיך תהום רבה. שהצור תמים פועלו וכל דרכיו משפט. 

אבל בגזירה הנוראה הזאת, הרי אנחנו רואים שהגזירה הייתה על כל כלל ישראל ממש. הלא אין מדינה עיר ומשפחה שלא היכה ה' בה או בקרובים אליה מכל העולם ממש, והלא זה גזירה על הציבור ממש. וממילא אלו שנגזר עליהם הרי הם קרבנו של ציבור קרבן עולה לה'. 

עצרת חיזוק והתעוררות

במלאות השבעה למ"ה קדושי האסון הנורא במירון וביניהם הרה"ג רבי מנחם אשר זקבך זצ"ל התקיים בהיכל הכולל שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית עצרת חיזוק והתעוררות המרכזית בראשות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א ובהשתתפות אלפים מבני הישיבה ומתושבי העיר.  

את העצרת פתח רבינו ראש הישיבה הגר"ח שליט"א, בדברי הפסוק 'מה נאמר לאדוני מה נדבר ומה נצטדק האלוקים מצא את עון עבדיך' ומיד שראו הדין עליהם ידעו ואמרו השבטים מיד כי הכל בעוונתיהם כי אין מה לדבר ואין מה להצטדק רק האלוקים עשה לנו את הדבר הנורא הזה על עוונתינו, ואנחנו אין לנו מה לדבר ומה להצדטק רק האלוקים מצא את עון עבדיך, בעוונתינו הרבים. 

בסיום הדברים אמר רבינו רה"י שליט"א, כי אי אפשר למצוא בעולם נחמה על זה, הלא אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש והלא כאן בבית מדרשו של רבי מנחם זצ"ל שעמל כאן ויגע בתורה על ימיו, איך אפשר למצוא להם נחמה? ועל זה אמר דוד המלך, לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי. רק בתורה אפשר למצוא את הנחמה לזה, כי אין לנו שיעור רק בתורה הזאת.

עורו ישנים משנתכם

לאחר מכן נשא דברים ראב"ד ירושלים מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א שעורר בדבריו על מידת הדין המתוחה על ישראל ועל הגזירה הנוראה שבודאי גזירה זו היא אינה אלא כפרת כל עם ישראל כגזירת הרוגי מלכות ואותם ארבעים וחמשה קדושים זועקים אלינו עורו ישנים משנתכם והקיצו מתרדמתכם.

עוד הוסיף, שבודאי זה הוא מידת הדין המתוחה אבל אם אין אנחנו מתעוררים בתשובה הרי זה מזמין עוד צרות ל"ע כמבואר ברמב"ם, והלא רק עתה היה עלינו הגזירה הנוראה של מגיפת הקורונה שאלפי יהודים נהרגו ולא נתעוררנו מספיק לתשובה עד שהקב"ה הכנו מכה קשה כזו שהיא כדי להרעיד אותנו, והקב"ה זועק לנו שנתעורר ונשובה אליו.

חובת החיזוק בחטא תלמידי ר"ע – שתהיו מכבדין זה את זה

לאחר מכן נשא דברים המשגיח מרן הגה"צ רבי דן סגל שליט"א שהביא דברי הגמ' אם חיוב הספד הוא יקרא דמיתי או יקרא דחיי אבל בודאי במצב הנורא הזה יש כאן את שניהם, וחובתינו עכשיו היא לדעת מה הקב"ה רוצה מאיתנו עכשיו כי הוא ית' כולו רחמים ואיננו יכולים להשיג כלום, ולא מחשבותי מחשבותיכם, אבל התכלית של זה שעשה לנו ה' הוא 'ללמדה אני צריך'.

רבי שמעון בר יוחאי אמר יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, רשב"י הוא הסנגור הכי טוב של עם ישראל, ובאותו הזמן שפסקו מלמות תלמידי ר"ע בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה הרי במחיצתו של רשב"י היכה כמה כמה בנים יקרים ולא חמל הלא זה זועק לעורר אותנו לנהוג כבוד זה בזה, להתחזק בנהגו כבוד זה בזה, ולהתעורר בבן אדם לחברו. 

משל למה הדבר דומה לאב שרוב בניו בגדו בו ונשארו לו שני בנים הלא אם הבנים יריבו זה עם זה הרי חרב עליו עולמו, המצב היום ה"י הוא שרוב בניו של הקב"ה סרו מדרכו ומה נשאר לו בעולמו? קצת בני תורה מקיימי מצוותיו מכל בניו הלא אם יש פירוד והיפך בנ"א לחברו אין לתאר צער השכינה שמזה, ובודאי שהחיזוק בדבר הזה של "מכבדין זה את זה" להתחזק בנושא בעול עם חבירו, לשמח את השני לחזק ולעודד את השני הן בעניני רוחניות והן בעניני גשמיות, בע"ה יסיר את חרון האף ויעשה נחת רוח לפניו.

עוד עורר בדבריו על חובת החיזוק בעניני קדושת ישראל, והביא בדבריו שמרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל היה מעורר כי הדבר היחיד שנאמר עליו בכל התורה כולה "ושב מאחריך" הוא על ענין קדושת ישראל, להתחזק בגדי הצניעות, ועיקר כוח היצר הרע היום שהורס כל חלקה טובה הוא בפירצה הנוראה של המכשירים הטמאים, והלא זה פשוט כי אין מטרת היצר להחטיא את כל העולם כולו, היצר מחפש את ליבת אומת ישראל את בני התורה, עיקר המלחמה של היצר היום הוא בעמלי התורה. ועלינו לדעת כי כל שיעור הקומה של כלל ישראל הוא היום רק בבני התורה עליכם תלוי הכל, בני התורה הם הם ראשי האומה וגופא בתר רישיה גרירא, וזה באחריות של כל אחד ואחד.

לימוד החיזוק מצורת הגזירה

המרא דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר שליט"א נשא דברי התעוררות וחיזוק, והביא מה שאף מה שקוב"ה בחר בקדושים הללו זה בחינת בקרובי אקדש אבל מכל מקום כל כלל ישראל ממש שייכים וקרובים אל החלל וכולם צריכים לתת על זה דין וחשבון.


עוד הוסיף, כשנתבונן בצורת הדין שהיה שם, הרי הגזירה היה על מ"ה קדושים והיה יכול להיות בכל מיני אופנים, אבל הגזירה הנוראה הזו הייתה בצורה של כשלו איש באחיו ובודאי יש כאן גם נקודה לנו להתחזק בדבר הזה של הידיעה שכל אחד יש לו מקומו, בנושא הזה של דוחקים זה את זה, לא להיכנס בגבולו של חבירו.

מודה אני לפניך

את מסכת ההספדים נעל אביו הרב הגאון רבי מאיר זקבך שליט"א שספד נרגשות, בשבוע שעבר קיבלנו שליחות מיוחדת מהקב"ה וכמו שלא שואלים כשקמים בבוקר למה קמים, אלא אומרים מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי, גם אנחנו קיבלנו את שליחות הזו של לא לשאול למה, אלא רק לומר מודה אני לפניך. 

 

בהיכל הכולל הקדוש הזה הכרתם אותו וגם בני הכולל קיבלו שליחות מיוחדת מהקב"ה, הלא רק לראות את המקום שלו ריק זה צער שאינו גדול מזה. אבל עלינו לדעת שזה שליחות שלנו של עבדו את ה' בשמחה. ורבי מנחם זצ"ל היה כולו שמחה כל חייו אי אפשר לשכוח את החיוך התמידי שלו.    

 

וכלל ישראל קיבלו גם כן שליחות, לדעת לנצל את החיים ואת הזמן כמו שצריך, והוא ז"ל היה מיוחד כל כך בזה. אנחנו מבקשים מהקב"ה שנזכה לראות כבר את פני המשיח, ונראה כבר את רבי מנחם זצ"ל שוב כאן בהיכל בית המדרש לומד שוב, ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים.

 

הרה"ג ר' מנחם זקבך זצ"ל בן החבורה אשר נספה באסון מירון ל"ג בעומר תשפ"א

כתבות נוספות

לשמו ולזכרו תאוות נפש
לשמו ולזכרו תאוות נפש

שנה חלפה מעת הסתלקותו של נפש נקי וצדיק ידידינו הבה"ח שלמה גרשוני זצ"ל. חבר יקר ואהוב שגדל וצמח, עלה ונתעלה בין כותלי הישיבה הקדושה, והיה לנו למופת ולאות, לדמות פלא, לנער שבימים מועטים זכה להגיע לדרגות גבוהות בהתמדת התורה ובידיעת התורה, ביראת ה' טהורה ודביקות בה', ולעלות לישיבה של מעלה צדיק ונקי אחר תוספת זיכוך ומירוק ביסורים מרים וקשים, ביום י' אדר תשפ"ג. 

זכתה ישיבתינו הקדושה וזכו בני החבורה נ"י שדמותו המופלאה של שלמה זצ"ל הייתה עימנו, שבין כתלי ישיבתנו הקדושה גדל בן עלייה מופלג שהיה דמות מיוחדת אות ומופת ממש. הן ברוממותו ובאופיו הייחודי, והן בדמות הפלא שניכר בו לכל סובביו ומכריו כי זכה שהתאמת והתברר אצלו חובתו בעולמו בבהירות – והשיל מעליו עול חשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם.  

במשך כל י"ב חודשי האבלות מעת הסתלקותו, חסרונו מורגש עד מאוד בהיכל בית המדרש. געגועים וזכרונות צפים. ובכל עת נשמעים עובדות וסיפורים, קטנים וגדולים, סיפורי היום-יום שגילו טפח, אך מאלו העובדות מתגלים טפחיים מגדלות של בן עלייה ששאף כל חייו. ולוואי שנזכה ללמוד מדרכיו המופלאים וממעשיו הטובים.   

מיוחד היה שלמה זצ"ל בעמלו בתורה, בעל הבנה גדול וגם בקי גדול. מתמיד עצום בשעות הסדרים ובין הסדרים בלימוד ברציפות, והכל מתוך שמחה ונעימות מופלאה. גם בימי שישי ובלילות שבת קודש היה רגיל לעסוק בתורה שעות על גבי שעות ברציפות הרבה אחרי סיום הסדר, בתקופה האחרונה אמר כמה הוא מתגעגע 'לשטייגע'ן של ליל שבת של חורף',  שלמה זצ"ל נתחבב על רבותיו שליט"א בחיבה יתירה.  

קרבת ה' והרוממות בה חי היו באופן שאינו מצוי בגילו. אחד מיני הסיפורים הממחישים את רוממותו היה, היותו רגיל ללמוד את הספר 'ערוך השולחן' על הדינים לעתיד לבוא, ובהזדמנות שדיברו חבריו אם היה מותר לעשות פעם אחת עבירה אחת מה היו עושים, הוא אמר: הייתי עולה להר הבית ומקריב קרבן לה'!

בסוף זמן קיץ שיעור א' בישיבה, חלה ל"ע במחלה הנוראה וכחצי שנה סבל ייסורים קשים ומרים מאוד, ונזדכך בכל מיני ייסורים, ובכל התקופה הזו קיבל כל שעבר עליו באמונה ובאהבת ה'. וכשהיה ברור אצלו מהרופאים שזו תקופתו האחרונה היה אומר וידוי, ומכין את עצמו לכך, והיה מתבטא שגם המיתה לטובה, וביקש מבני משפחתו שלא יצטערו על זה הרבה מידי. מאידך גם בזמן הזה, המשיך בלימודו שהיה לומד עם חבריו, וכשיכל היה מגיע לישיבה הקד' ולומד בסדרים. בכל תקופת חייו האחרונה, אחרי שהטיפול בחו"ל לא הצליח, שהה בישיבה, עד שלוש ימים לפני פטירתו – כשקיים בו "לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש אפילו בשעת מיתה". 

יראתו הטהורה ודקדוק ההלכה שלו היו באופן מיוחד, היה בקי גדול ומדקדק בהלכה, ויראת שמים ויראת חטא היו על ליבו כשכל כל רואיו וסובביו חשים כי הוא חי ביראה ובשמחה תמיד.  

ניכרו הדברים עד מאוד בצורה מיוחדת ופלאית בעת מחלתו שהתנשא כארי בגבורה שלא לוותר על קוצו של יו"ד עד שעתו האחרונה. תמיד היה מבקש שהעירוי יהיה ביד ימין, כדי שיוכל להניח תפילין ביד שמאל. ולמרות שמאוד כאב לו שעושים את העירוי באותה יד כמה פעמים. וכשהורידו ממנו את האינפוזיה הלך לטבול במקוה בערב שבת, ואמר שסוף סוף יכול לטבול בלי חציצה. בסוף חייו אמר, שהוא זכה שלא היה יום אחד שלא הניח תפילין בכל המצבים, ובימים שהיה בלא הכרה היו אלה ימי חול המועד שאין מניחים בהם. 

סיפר סבו הגר"צ ובר שליט"א, שבאותה תקופה הוא התקשר לשאול אחרי טיפול שעבר ואמר שאינו יודע אם הוא במצב של עומד לפני המלך, האם מותר לו להתפלל מנחה, וכשהשיב לו סבו שליט"א שיתפלל, עדין שאל אולי עדיף להתפלל תפילה קצרה, וכשהשיב לו שיתפלל כרגיל, אמר אחר כך שנראה לו שהצליח לכוון בתפילה.  

לקראת ראש השנה האחרון, כשהבין שיתפלל בבית החולים בלי מנין, החל ללמוד תקיעת שופר, ובמשך תקופה ארוכה תרגל ולמד לתקוע בשופר, וכשהיה מתרגל לתקוע בשופר היה עושה זאת במקום שלא יגרום להפרעה לאחרים במחלקה. בהיותו בעל תוקע בראש השנה תקע את כל התקיעות במנין, ולאחר מכן, עלה בכל קומות הבניין בתל השומר עם אינפוזיה כדי לתקוע בשופר! ותקע בשופר בכל המחלקות כי חשש שתקיעות אחרות שנתקעו שם לא היו כשרות, כשהוא מתאמץ ועולה במדרגות קומה אחר קומה, ולא מסכים בשום פנים ואופן לעלות במעלית שבת.   

גם בראש השנה האחרון בהיותו בעל תוקע, לא הסכים לאכול קודם תקיעת שופר, כמו בכל השנים שלא היה אוכל קודם התקיעות. וביום השני של ראש השנה היה מוכרח לאכול בגלל שהיה צריך לעבור טיפול, וכשאמרו לו זאת, ביקש שיבדקו בשבילו אם במצב כזה זה לכתחילה לאכול.

עם תום י"ב החודש ליום פטירתו – ערב שבת קודש תצוה אחר חצות, י' אדר תשפ"ג – השלימו בני החבורה שיחי' את לימוד הש"ס לעילוי נשמתו וספר התורה שנכתב בהידור רב הוכנס להיכל הישיבה הקד', יחד עם זאת במהלך כל השנה כולה הוסיפו חבריו בני החבורה שיחי' בחיזוקים רבים לזכותו ולעילוי נשמתו. 

כן הוסיפו ומוסיפים להתחזק כלל תלמידי הישיבה שיחי' בקבלה שקיבלו על עצמם עוד בחייו לרפואתו לבקשתו, ולאחר הסתלקותו נקבעה לעילוי נשמתו, שלא לדבר בשעת התפילה כלל ובפרט בתפילת מנחה של שבת קודש. 

וכך ביקש שלמה זצ"ל בצוואתו: "אני מבקש אם אפשר להתחזק בכל אופן שיהיה לעילוי נשמתי, ובפרט בכמה דברים: א. שלא לדבר בשעת התפילה, ובפרט בתפילת מנחה של שבת שמעלתה גדולה והדברים ידועים. ב. להתחזק בלימוד ברציפות באיזה אופן שיהיה. ג. אם אפשר להתחזק בשמירת סדרים (ובימי שישי-שבת שידוע גודל מעלת הלימוד בהם). ד. אם אפשר לנסות להתחזק בלימוד מוסר כראוי, עכ"פ במסגרת סדרי הישיבה בימים א-ה. תודה רבה". רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק, ואנן חבריו וידידיו יש לנו להוסיף לעילוי נשמתו וללמוד ממעשיו ודרכיו הטובים שהיה לנו לנס לאות ולמופת.

חברינו שלמה זצ"ל לא זכה להניח אחריו זש"ק ואנו מוקיריו חבריו וידידיו – עלינו להשתדל ולהוסיף זכויות לעילוי נשמתו, וללמוד ממעשיו ודרכיו הטובים. 

יהיו הדברים לחיזוק לעילוי נשמת הבחור שלמה זכר צדיק לברכה בן יבדלחט"א ר' ברוך מרדכי שליט"א 

לשמו ולזכרו תאוות נפש
ווי להאי שופרא דבלי בארעא
ווי להאי שופרא דבלי בארעא

בצער רב התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הגאון החסיד רבי ישראל יצחק ברנדסדורפר זצ"ל מרבני חסידות תולדות אהרון, שהיה תלמיד חכם מובהק, מתמיד עצום, צדיק ועובד ה', והיה ספון כל ימיו באוהלה של תורה בהתמדה וביגיעה, ועשרות בשנים קבע את חוק תלמודו בכולל שע"י הישיבה הקד' במושב בית מאיר.

הגאון זצ"ל נולד בצרפת בט' אלול ת"ש לאביו הרה"ח רבי שלמה ברנדסדורפר זצ"ל, בהיותו תינוק זכה להינצל עם אביו הרה“ח ר‘ שלמה ז“ל וכל משפחתו מגיא ההריגה באנטוורפן שבבלגיה, ובתקופה זו הם הסתתרו ביערות כמה שנים בהימלטות מהנאצים. 

ברבות השנים הם עלו לארץ והתיישבו בקיבוץ חפץ חיים, כאן בארץ הקודש התוודע ר' ישראל יצחק לאדמו"ר מתולדות אהרון, האדמו"ר בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל ועלה לירושלים להסתופף במחיצתו. לאחר הסתלקותו, דבק באדמו"ר בעל ה'דברי אמונה' מתולדות אהרן זצ"ל שיסד את הישיבה ור' ישראל יצחק שהיה בן 12 נכנס לישיבה. ועד סוף ימיו היה מחשובי הקהילה של "תולדות אהרן", לצד אחיו הגאון רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל חבר בד"ץ העדה החרדית. 

לאחר נישואיו נכנס ר‘ ישראל יצחק ללמוד בישיבת מיר. אחר שכבר בילדותו היה לו קשר לישיבת מיר, כאשר בתקופה של מלחמת סיני בעת שהיתה ישיבת מיר מאוד ריקה, וראש הישיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל רצה להביא מבני ירושלים שיבואו ללמוד בישיבה. לשם כך הוא פתח ’חברת ערב‘ לילדי ירושלים בקומה התחתונה של בנין הישיבה, ושם למד ר' ישראל יצחק זצ"ל.

במשך כל שנות חייו היה ספון הרה“ג ר‘ ישראל יצחק באהלה של תורה ולא מש ממנה כלל בהתמדה וביגיעה. שנים רבות היה מלומדי ישיבת מיר, והיה מצטנע בלימודו ובכל דרכיו ולומד בין הצורבים הצעירים בלא להתבלט. נוסף על לימודיו בישיבת מיר במשך קרוב לארבעים שנה היה מלומדי הכולל שע"י הישיבה הקד' במושב בית מאיר, שם היה יושב והוגה בתורה בהתמדה ולומד את כל חלקי התורה ממש, והיה דמות הוד ומופת לכל לומדי הכולל. 

הכולל במושב בית מאיר, נוסד לפני למעלה מארבעים שנה, ולפני קרוב לשלושים שנה למד בכולל רבינו ראש הישיבה הגרש"ב שליט"א כאברך צעיר, ועם השנים נטלה הישיבה על עצמה את עול החזקת הכולל. הכולל בבית מאיר נועד לתלמידי חכמים בעלי תריסין יחידי סגולה ובני עלייה שביקשו להתרחק משאון העיר בעת לימודם, כשסדרי הכולל נמשכים עד קרוב לחצות הלילה, וישנם שנמצאים בכולל משבת לשבת. 

רבי ישראל יצחק זצ"ל היה מעמודי התווך בכולל, כשהוא מתייגע ועמל על כל חלקי התורה בלימודו בכולל בהתמדה, כן היה מרבה לשוחח בלימוד בכולל עם חברי הכולל בפלפולא דאורייתא, לצד כמה וכמה בעלי תשובה שהיה מורה דרכם בלימוד התורה והיה לומד עימם בכולל. כמו כן ייסד והחדיר בחסידות תולדות אהרון את קביעת שיעורי התורה בערבים.   

את חוק לימודיו בכולל קיים רבי ישראל יצחק זצ"ל במשך כארבעים שנה והתייגע בעמלו בכולל עד ימיו האחרונים ממש.  

ביום כ' אדר א' נסתלק לבית עולמו כשהוא מותיר אחריו זרע ברך ה', הלוויתו עברה דרך בית המדרש תולדות אהרן למרומי הר הזיתים, שם הספידוהו כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א ורבני הקהילה. 

רבינו ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין שליט"א אמר בדבריו שנתקיים ברבי ישראל יצחק דברי החזון איש 'ואמנם האיש הזוכה לידיעת התורה הוא הולך בין אנשים ונדמה כבני אדם אבל באמת הוא מלאך הדר עם בני תמותה' ואכן מההיכרות רבת השנים עימו ראו עליו בחוש שהיה מרומם עד מאוד. 

עוד הספידוהו הגאונים רבי שלום קרלינסקי שליט"א ראש הכולל,  הגאון רבי איתן בלט שליט"א מחברי הכולל, והגאון רבי בערל אייזנבלט שליט"א מחברי הכולל בעבר, ובנו שליט"א

ווי להאי שופרא דבלי בארעא
לרומם את בית אלוקינו
לרומם את בית אלוקינו

שמחה רבה בהשלמת בניית ארון הקודש המפואר בהיכל הישיבה לצעירים שע"י הישיבה הקד' במודיעין עילית, שנבנה ברוב פאר והדר לע"נ איש החסד הרב ר' יוסף מאייער זצ"ל. 

כזכור אל היכל הישיבה החדש נכנסו תלמידי הישיבה נ"י לפני כשנה, ההיכל עצמו גם הוא נבנה לע"נ הר"ר יוסף זצ"ל ע"י בני משפ' שיחי', ועתה בסייעתא דשמיא הושלמה ותמה מלאכת בניית בית ה'. 

ארון הקודש המפואר נבנה במשך השנה האחרונה ע"י טובי המומחים והאמנים בארץ ומשלב חיטובי עץ עבודת יד לצד מלאכת אומן בעיטורי זהב המעטרים את ארון הקודש ועם השלמתו כשהוא מתנוסס לתפארה ברוב פאר והדר בהיכל הישיבה הקד', הרי הוא בבחינת – לרומם את בית ה'. 

מחזה מרהיב במיוחד היה בבניית ארון הקודש, כשהשלמתו בפועל בהיכל הישיבה הושלמה תוך יומיים בלבד, כדי שלא ייגרם ביטול תורה לתלמידים, ואף ביומיים אלו בהם נבנה ארון הקודש עמלו התלמידים בהיכל הישיבה על התורה כשהעוסקים במלאכה פועלים מסביב לשעון כדי להשלים את המלאכה בבניית ארון הקודש המפואר וההדור. 

חנוכת ארון הקודש התקיימה בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס לישיבה לע"נ הר"ר יוסף מאייער זצ"ל ע"י בני משפ' שיחי', על המעמד ראה כתבה נרחבת. 

 

לרומם את בית אלוקינו
הדר קיבלוה 

ביום חמישי, קודם כניסת צום תענית אסתר מאות בני הישיבה הקד' נ"י השכימו קום לסדר אשמורת בו מתחילים סדרי החזרות "המסכתא", שיתקיימו כמידי שנה בשנה מיום תענית אסתר ועד ר"ח ניסן, בתקופת החזרות משננים התלמידים הדק היטב את עשרות דפי הגפ"ת אותם למדו במהלך חודשי החורף בהתמדה וביגיעה גדולה, וקונים קנין עולם בעמלם בכל חודשי החורף המעובר.  

כמידי שנה עם סיום סדרי החזרות יתקיים מבחן מקיף בן מאה שאלות, על כל השקלא וטריא על עשרות דפי הגמ' שנלמדו במסכת בבא מציעא. גם בישיבות לצעירים שע"י הישיבה הקד' מתקיימים בימים אלו סדרי חזרות "סדרי הכללית" בהם חוזרים התלמידים על כל משנתם שלמדו במסכת בבא קמא מתחילת החורף. כשבסיום הזמן זוכים לצאת התלמידים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. 

בליל תענית אסתר טרם תחילת הצום וסדר האשמורת בו מתחילים סדרי החזרות, התקיימה באולם האוכל של הישיבה הקד' סעודה ביד רחבה לתלמידים, כשעם עלות השחר מתחיל הסדר שנמשך עד שחרית ומיד לאחריו עד מנחה גדולה בלימוד ברציפות. גם בשבת קודש זכור התקיימו סדרי לימוד ברציפות, ובמוצאי השבת, ליל פורים, מיד לאחר קריאת המגילה התקיים בהיכל הישיבה הקד' כמידי שנה סדר הלימוד עד חצות הלילה ברוב אונים ואמץ כוח ביגיעה של תורה ביום קבלת תורה מאהבה, קרוב לשעת חצות התאספו התלמידים למסיבת פורים ולשמחת פורים ושמחת התורה, שהתקיימה בראשות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א.   

הדר קיבלוה 

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר