כתבות מצולמות

חיפוש כותב
חיפוש כותב
חיפוש נושא
חיפוש נושא
חיפוש תאריך
חיפוש לפי תגיות

אשרי מי שעמלם בתורה

מסיימים ועולים. מעמד הכנה לישיבה וסיום המסכתות, לתלמידי כיתות ח' העולים לישיבה קטנה.

לראות את השמחה על פניהם הטהורות של התלמידים היקרים, מסיימי כיתות ח' בתלמודי התורה "עטרת שלמה" מרחבי הארץ בעת שסיימו מסכתות שלימות של גמרא ונבחנו עליהם, היה זה מחזה מרגש ומיוחד במינו.

לקראת סיום שנת הלימודים תשפ"א התכנסו מאות הורי ותלמידי התלמודי תורה שע"י הישיבה הקד', ת"ת עטרת שלמה – בני ברק מערב, ת"ת עטרת שלמה – בני ברק מרכז, ת"ת עטרת שלמה – בית שמש רמה א', ות"ת עטרת שלמה מודיעין עילית, מסיימי כיתה ח', למעמד הדרכה והכנה לישיבה קטנה, ולשמחה של מצווה בסיום מסכת 'סוכה' ו'ברכות' וסיום כיתה ח' שנערכו לכבודם באולם חדר האוכל שבקריית הישיבה. 

הכינוס החגיגי שילב תחת קורת גג אחת מעמד הכנה והדרכה לישיבה קטנה, אירוע מיוחד לציון "סיום כיתה ח'" בשילוב סיום מסכתות 'סוכה' ו'ברכות' שנלמדו ברוב עמל ויגיעה במהלך השנה על ידי כל התלמידים היקרים.

בימים שקדמו למעמד סיומי המסכתות, עלו רמ"י כיתות ח' שליט"א עם התלמידים למעונו של מורינו ראש הישיבה הגר"ח פינשטיין שליט"א אשר במשך שעה ארוכה העמידם בכור המבחן על כל דפי המסכת גפ"ת, בסיום המבחן ברך ראש הישיבה שליט"א את התלמידים בחום ואיחל להם שיזכו להיות עמלים וגדולים בתורה ויראה, תוך שהוא מביע את התפעלותו בפני הרמי"ם שליט"א על השליטה המפליאה והידיעות הנרחבות של התלמידים.

לאחר תפילת מעריב בהיכל הישיבה הקד' התכנסו כולם למעמד הסיום הגדול שנערך באולם חדר האוכל, בראשות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א ראשי ומנהלי התלמודי התורה שליט"א הרמי"ם בכיתות ח' והמלמדים החשובים שליט"א. 

מעמד הכנה לישיבה קטנה

עוד קודם תפילת מעריב התאספו התלמידים העולים לישיבות קטנות בחדר השיעורים בבניין היכל הישיבה, למעמד "הכנה והדרכה לישיבה". בפני התלמידים נשא דברי חיזוק והדרכה לקראת העלייה לישיבה קטנה מורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א. 

"יש נקודה שחשובה מאוד בפרט לגיל הזה" אמר רה"י, "והיא, הבנת חשיבות הזמן. וכפי שמסופר על ה'אמרי אמת' שסיכם עם אדמו"ר אחד להיפגש בשעה מסוימת ואותו אדמו"ר איחר, וכשהגיע התנצל ואמר 'אני למעלה מן הזמן'. ענה לו ה'אמרי אמת', אין כזה דבר למעלה מן הזמן, כי הזמן הוא הדבר הכי גבוה שיש! דבר זה נוגע באופן כללי לכולנו לכל החיים, כי אין זמן פנוי ואין שעה פנויה. כל החיים צריך להתעלות ולהתחזק  ביחס הנכון לזמן". 

"מקובלנו", הוסיף רה"י שליט"א ואמר, "שבשנות הבחרות, הישיבה קטנה והישיבה גדולה, יש קנינים רוחניים שאפשר לקנות רק בזמן הזה. שנים אלה קובעות ומעצבות הרבה לכל החיים. הלימוד בישיבה קטנה הוא לכל הדעות עדיין  בגדר 'גירסא דינקותא' והמסכתות שקונים בזמן הזה, קונים יותר חזק מכל הזמנים האחרים".  

"כמובן שעד מאה ועשרים אדם יכול לתקן, אבל הקב"ה נותן מתנה לבן אדם שיש זמנים מיוחדים שהם פעם בחיים, הקב"ה נותן לנו את המתנה של גירסא דינקותא, של ישיבה קטנה, ואשרי מי שמנצל את זה כמו שצריך". 

"שהקב"ה יעזור שתצליחו כולכם ותזכו להיכנס לישיבות כמו שצריך ולצאת משם תלמידי חכמים, תזכו ליהנות כל רגע מהלימוד ושכל המסכתות שאתם לומדים תלמדו ותחזרו ותזכרו, ונזכה לשבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו". 

לאחר מכן נשא בפני התלמידים דברי חיזוק והדרכה להצלחה בתורה וביראת שמים, לקראת עלייתם לישיבות קטנות, מורינו הגר"ז יעקובזון שליט"א מראשי הישיבה לצעירים במודיעין עילית.    

דברי חיזוק והדרכה לקראת העלייה לישיבה קטנה מורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א

מעמד סיומי המסכתות  

לאחר תפילת מעריב בהיכל הישיבה הקד' התכנסו ובאו כולם אל אולם חדר האוכל של הישיבה לסעודה של מצווה לגומרה של תורה ברוב הדר בראשות רבותינו ראשי הישיבה שליט"א.

את המשא המרכזי נשא מורינו ראש הישיבה הגאון רבי חיים שליט"א שאמר בדבריו "אנחנו עומדים בסיום מסכת, זו השמחה הכי גדולה שיש בבריאה, וכי במה יש לאדם לשמוח בעולם הזה, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? התכלית היחידה שעבורה הקב"ה ברא את כל העולמות היא כמו שאחז"ל 'בראשית' בשביל התורה שנקראת ראשית, זו כל תכלית הבריאה, למה ההורים מתפללים ומצפים שהבנים יגדלו? הלא רק להצלחה בתורה". 

"השמחה הזאת של סיום מסכת, מוכפלת כאן בכמה מאות פעמים של סיומים, הנערים האלה, דור העתיד של תלמידי החכמים –  אלו הקטנים גדולים יהיו, זכו לרכוש את מסכת סוכה, אבל מעל לזאת הם זכו לבנות סוכה נצחית בלימודם, כי לימוד התורה זה תיקון כל העולמות".

"זכינו שהתלמידים בניכם היקרים למדו מסכת שלימה, ואף עלה בידי לבחון חלק מהתלמידים וראיתי שלמדו ויודעים ב"ה מצוין, כחיצים ביד גיבור ממש, והדבר פשוט הוא שההצלחה היא רק על ידי מסירות והשקעה הגדולה של המחנכים והמלמדים שליט"א, התפקיד של המחנכים זה 'דור לדור ישבח מעשיך' שהם מוסרים את התורה לדור הבא". 

ראש הישיבה שליט"א בירך את התלמידים "הקב"ה יעזור שמהשמחה הזאת שיש בסיום, השמחה הגדולה בפמליא של מעלה, יושפע ברכה על התלמידים היקרים ועל ההורים החשובים ובני המשפחות, ועל המנהלים והמחנכים והמלמדים שליט"א שהם מצדיקי הרבים, כולם יבורכו ויזכו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים".

ילדי הת"ת במבחן

שם המקום עליכם

מורינו רה"י הגאון רבי שלום בער שליט"א שנבצר ממנו להשתתף בשמחה עקב השבעה על פטירת אחותו האשה הצדקנית מרת ברכה סרברניק ע"ה, שיגר מכתב ברכה לתלמידים בו כתב "לצערי נבצר מאיתי עקב פטירת אחותי מרת ברכה ע"ה להשתתף עימכם בשמחתכם עת מסיימים בהצלחה פרק ראשון בעליית הבן תורה ובשמחת סיום מסכת סוכה ומסכת ברכות". 

"אמנם כל זה אינו נוגע לשמחתכם הגדולה ולגודל התענוג שכל רואכם אומרים 'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו' ושם המקום עליכם, ובאמת שאחז"ל הנפרד מחבירו לא יפרד אלא מתוך דבר הלכה, אבל במצבי לעת הזאת אסור אני בתלמוד תורה, אבל האמת כי לאמיתה אין כאן נפרד כי המטען והחינוך שקיבלתם מרבותיכם הרבנים שליט"א תשאו עימכם לאורך ימים ושנים". 

"ומה שאפשר לעת הזאת, רק לבטא רגשי ליבי וגודל תפילתי להצלחתכם הגדולה, שאו ברכה ותתקבל התפילה ותעלו מעלה מעלה לנחת ההורים והרבנים שיחי' ותעשו תדיר רצון נורא עלילה".   

בשעת לילה מאוחרת ננעל המעמד המיוחד ברגשי התעלות, מתוך הודאה לקב"ה על העבר ובבקשה ובתפילה על העתיד שיזכו כולם להצליח ולגדול בתורה וביראת שמים.  

 

כתבות נוספות

כבוד התורה
כבוד התורה
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
לא פסקה ישיבה | פרק ב'
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
תנו כבוד לתורה
תנו כבוד לתורה

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר