שלום שלום שלום שלום

צאנה וראינה בנות ציון
במלך שלמה
בעטרה שעיטרה

לו אימו
(שיר השירים ג' יא')

מרן הגרש"ז אויערבך זצוק"ל

אות הפתיחה ניתן בשנת תשנ"ה בהקמת כולל האברכים הראשון בעיר בית שמש. הצורך הדחוף במקום תורה איכותי לאברכים הצעירים שבאו לגור בעיר, הביא את הגאון ר' שלום בער סורוצקין שליט"א ליזום את הקמת הכולל.

שמו של גאון הדור מרן רבי שלמה זמן אויערבך זצוק\"ל, שנסתלק חודשים ספורים לפני ההקמה, נישא על היכל הכולל לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה.

ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א

ישיבת עטרת שלמה

הוקמה ונוסדה במטרה להוות בית גידול לתלמידי חכמים, המושתת על שרשי העבר ומצמיח פירות מפוארים,
בית וועד לחכמים ומקום משכן לעמלי התורה, עטרת תפארת בהיכל קודש.
כנצר להנהגת הישיבה המפוארת, תקע ראש הישיבה הגאון ר' שלום בער סורוצקין שליט"א יתד נאמנה לאוהל, על תלמיה של ישיבת טעלז ומורשתה הכבירה, נטע אילן היונק מן העבר ומצמיח את העתיד.

בצילם

מרנן ורבנן זצוק"ל נשיאי ישיבה ומורי דרכה

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

ראש הישיבה זצוק"ל רצה שנבנה ישיבה שתחנך את המצוינים להגיע למקסימום שהם יכולים לא להסתפק בהצלחה, לשאוף לשלימות

מרן פוסק הדור הגרי"ש אליישיב זצוק"ל

מרן הגרמ"י לפקוביץ זצוק"ל

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל

מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל

לאורם

מרנן ורבנן שליט"א נשיאי ישיבה ומורי דרכה

מרן ראש הישיבה הגאון
רבי דב לנדו שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון
רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

מרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א

השדות
מסביב לטעלז מדיפים ריח של קצות החושן
(בשם ה'גדול ממינסק')

עיני אל ההרים
יסודותיה של ממלכת התורה נטועים בעבר המפואר. שורשיה עמוקים ואיתנים, נטעו בעיירה הציורית טעלז שבליטא. גדולי עולם אשר יצקו נפשם אל תבנית היכלה, מאצילים מרוחם ומהודם על דמותה ותפארתה.

מרן ראש הישיבה
הגאון ר' אליעזר גורדוןזצ"ל
מייסד ומחולל הישיבה

בשנת תרמ"א עלה מרן הגר"א גורדון לכהן פאר ברבנות טעלז, מיד בבואו נתמנה לראשות הישיבה שהוקמה בטעלז בתרל"ה, ע"י האברכים הגאונים רבי מאיר אטלס רבי שלמה זלמן אבל ורבי צבי אופנהיים.

מרן הגאון
רבי יוסף יהודה לייב בלוך זצ"ל

שנה לאחר הקמת הישיבה, מינה רבינו ראש הישיבה רבי מרן רבי אליעזר זצ"ל לר"מ הישיבה, את חתנו ותלמידו (עוד מהישיבה בקלעם) רבינו מרן המהרי"ל בלוך זצ"ל. בשנת תר"ץ נסתלק מרן המהרי"ל זצ"ל.

מרן הגאון
ר' שמעון שקופ זצ"ל

לאחריו נתמנה כר"מ, בעל ה'שערי יושר' הגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל

שלושת הגדולים כל אחד בסגנונו, העמידו את צורת ההבנה וחידוד כח חידוש התלמידים. שילוב שלושת דרכי הלימוד האלו היווה מיזוג נפלא שעמד בבסיס שיטת טעלז.

מרן הגאון
ר' חיים רבינוביץ זצ"ל

בתרס"ד מונה לר"מ (במקומו של הגרש"ש זצ"ל) מרן הגר"ח רבינוביץ זצ"ל, הידוע בכנויו 'רבי חיים טעלזער' שאף הוא סלל נתיב משלו והעמיד את תלמידיו בכור ההיתוך של ההבנה ובכוח עיון התורה, בנה הוא הגדרות דקות לכל יסוד, ה'חקירה' הייתה לוז שמועתו, כאשר היה חוקר ומעמיד צדדים בכל עניני ויסודות הש"ס, כידוע הרבה מחקירותיו עם הזמן הפכו לנחלת כלל בעלי העיון.

מרן הגאון הקדוש
רבי אברהם יצחק בלוך הי"ד

עוד בחייו מינה מרן המהרי"ל את בנו מרן הגאון הקדוש רבי אברהם יצחק הי"ד לר"מ בישיבה בשנת תר"פ בעוד הגרא"י כבן שלושים בלבד.

מרן הגאון תפריט
רבי אליהו מאיר בלוך תפריט זצ"ל

כמו"כ כבר בחייו מינה מרן המהרי"ל את בניו גאונים רבי זלמן למשגיח הישיבה ורבי אליהו מאיר לר"מ בישיבה.

החורבן הנורא
כ' תמוז תש"א נחרט בדפי העם היהודי כיום העקידה של תלמידי ישיבת 'טעלז' ובני הקהילה היהודית, בו עלו על המוקד בימי הזעם של שואת יהודי אירופה, ובראשם ראשי הישיבה הי"ד. גווילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. ארץ אל תכסי דמם.

התנערי
מעפר קומי

הגחלת המועטה שנותרה לפליטה הבעירה מחדש את הישיבה לאחר המלחמה, בארה\"ב. וקיימה את שלהבת התורה של עולם הישיבות שקדם למלחמה הנוראה ונכחד וכמעט שלא נותר פליט. בקליבלנד בה הוקמה הישיבה הפכה הישיבה לתל תלפיות.

מרן הגאון
רבי אליהו מאיר בלוך זצ"ל

עוד בחייו מינה מרן המהרי"ל זצ"ל את בנו מרן הגאון הקדוש רבי אברהם יצחק הי"ד לר"מ בישיבה כבר בשנת תר"פ בעוד הגרא"י כבן שלושים, כמו"כ כבר בחייו מינה את בניו הגאונים רבי זלמן למשגיח הישיבה ורבי אליהו מאיר לר"מ בישיבה. מרן הגרא"מ זצ"ל הצליח להינצל מגיא ההריגה יחד עם גיסו מרן הגרח"מ קאץ זצ"ל, שהבעירו את אישה של טעלז וקוממוה מעפר.

מרן הגאון
רבי חיים מרדכי קאץ זצ"ל

יחד עם גיסו מרן רבי אליהו מאיר זצ"ל הצליח מרן הגאון רבי חיים מרדכי קאץ זצ"ל חתנו הגדול של מרן המהרי"ל להינצל מהשואה, באלול ת"ש, ויחד עם גיסו הגרא"מ הקים וייסד את ישיבת טעלז בקליבלנד.

מרן הגאון
רבי מרדכי גיפטר זצ"ל

נולד באמריקה. בחורף תרצ"ב מכר אביו את פוליסת ביטוח החיים שלו כדי לקנות כרטיס נסיעה לבנו לליטא ללמוד בישיבת טעלז. מתלמידיו המקורבים של ראש הישיבה, מרן הגרא"י הי"ד. עם הקמת הישיבה בקליבלנד נעתר לשמש שם כר"מ ובשנת תשכ"ה התמנה לראש הישיבה. בתשל"ו עלה לארץ ישראל והקים את הישיבה בקריית טלז-סטון. בתשל"ט חזר בעצת מרן הסטייפלר זצ"ל לארצות הברית לאחר פטירתו של מרן רבי ברוך סורוצקין זצ"ל והחליפו בתפקיד מאז ועד לפטירתו. לצד היותו ראש ישיבה, עסק בענייני ציבור בפרט בענייני אגודת ישראל, החינוך העצמאי וארגון תורה ומסורה. והיה חבר מועצת גדולי התורה.

מרן הגאון
רבי ברוך סורוצקין זצ"ל

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נמלט הגר"ב מישיבת קמניץ לווילנה ועבר ללמוד בישיבת טעלז, כעבור שישה חודשים התארס עם רחל בתו של בן דודו, ראש הישיבה מרן הגרא"י, בהסכמת הוריו שהיו כבר בארץ ישראל. שבועיים לאחר נישואיו נמלט עם הרכבת הטרנס-סיבירית ליפן, משם גירשום היפנים לשנחאי למזרח הרחוק ומשם היגר לארצות הברית, בשנת תשכ"ה החל לכהן כראש הישיבה בישיבת טעלז בקליבלנד, וכיהן כאחד ממנהיגי עולם התורה הבולטים בארה"ב כמו"כ כיהן כחבר מועצת גדולי התורה .

מרן הגאון
רבי אייזיק אוזבנד זצ"ל

תלמידו של מרן הגרא"י הי"ד בישיבת טעלז, לימים חותנו. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נמלט עם קבוצת תלמידי הישיבה לרוסיה ומשם לסיביר, שם שהה במשך שנות המלחמה. לאחר המלחמה התמנה כרב רשמי בווילנה. לאחר נישואיו עבר לארצות הברית. עם בואו החל למסור שיעורים בישיבת טעלז שהוקמה בקליבלנד, בשנים הראשונות מסר את שיעוריו בישיבה הקטנה ולאחר מכן עבר לישיבה הגדולה. כמו כן שימש מורה הוראה לאנשי הקהילה התורנית בקליבלנד.

תהיי לראשך עטרת

רבני הישיבה בארץ הקודש

ראשי הישיבה ורבניה מעתיקי השמועה, מנחילי המסורת לדורות הבאים. כעמוד האש ההולך לפני המחנה, מיישרים נתיבות ומתווים את דרכה. בדמותם מהווים מופת וסמל לעמלה של תורה, בעמקות ובחריפות.

בשיגם ושיחם מנחילים הם את שיטת הלימוד וההנהגה הייחודית המרוממת את בני הישיבה לרמתם התורנית הגבוהה. זכתה ישיבת \"עטרת שלמה\" להנהגת רבותינו ראשי הישיבה שליט\"א אשר שמם נישא בהערצה ברחבי העולם התורני כולו.

רבינו ראש הישיבה הגאון
רבי בנימין סורוצקין שליט"א

רבינו ראש הישיבה הגאון
רבי חיים פינשטיין שליט"א

רבינו ראש הישיבה הגאון
רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א

רבינו ראש הישיבה הגאון
רבי שלום בער סורוצקין שליט"א

רבינו המשגיח הגאון
רבי יוסף דיויס שליט"א

הַאֲרִיכִי מֵיתָרַיִךְ וִיתֵדֹתַיִךְ חַזֵּקִי

נָבוֹאָה שְׁעָרֶיךָ

כל מוסדות עטרת שלמה מיום הווסדה בקיץ תשנ”ה

תשנה

תשנ"ה תשנ"ח תשס"ד תשס"ה תשס"ו תשס"ח תשע"א תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ו תשע"ח תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג

כולל עטרת שלמה

ע"ש מרן רבי שלמה זלמן אוירבעך זצוק"ל, בית שמש

ישיבת אור אליעזר

ע"ש הרב אליעזר לאטץ, בית שמש

כולל ארץ הצבי

בית שמש

תלמוד תורה עטרת שלמה

בית שמש, רמה א'

כולל עטרת שלמה

מודיעין עילית

כולל עטרת שלמה

ירושלים, ליבו חפץ

כולל עטרת שלמה

ירושלים, עגערט

כולל עטרת שלמה

פתח תקוה

כולל עטרת שלמה

אופקים

תלמוד תורה עטרת שלמה

מודיעין עילית

כולל עטרת שלמה

בני ברק

ישיבת עטרת שלמה אריה

ירושלים

תלמוד תורה עטרת שלמה

בני ברק, מרכז

ישיבת עטרת יוסף

בני ברק

ישיבת תורת ישראל

אופקים

כולל עטרת שלמה

טלזסטון

ישיבת עטרת יוסף שלום

על שם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, מודיעין עילית

כולל עטרת שלמה

נווה יעקב, ירושלים

ישיבת עטרת שלמה

ביתר

תלמוד תורה עטרת שלמה

בני ברק, מערב

קרית הישיבה

ראשון לציון

כולל עטרת שלמה

רמה ג', בית שמש

ישיבת עטרת שלמה

אלעד

תלמוד תורה עטרת שלמה

רמה ג', בית שמש

כולל עטרת שלמה

אחיסמך

כולל עטרת שלמה

חריש

כולל עיון הדף

ירושלים

כולל עטרת שלמה

רמה ג', בית שמש

תלמוד תורה עטרת שלמה

טלזסטון

תלמוד תורה עטרת שלמה

חריש

תלמוד תורה עטרת שלמה

רמה ד', בית שמש

ישיבת עטרת שלמה

אחיסמך

כולל עטרת שלמה

ביתר

תלמוד תורה עטרת שלמה

בני ברק צפון

שִׁיתוּ לִבְּכֶם לְחֵילָה פַּסְּגוּ אַרְמְנוֹתֶיהָ

עטרת שלמה במספרים

57
ספרי תורה

הכול תלו במזל
אפילו ספר תורה שבהיכל

. 57 ספרי התורה המהודרים שנתרמו על ידי נדבי עם, הוכנסו ברוב פאר והדר וזוכים לשכון כבוד בארונות הקודש של היכלי הישיבה הקד

2500
אברכים

לגיונו של מלך בהיכלי הקודש

מעל 2,500 אברכים עמלים בתורה ביגיעה ובשמחה ב20 הכוללים של הישיבה הקד' ברחבי ארץ הקודש.

2200
בחורים

תפריט

2200 מצויינים עולים ומתעלים בתורה וביראת שמים בישיבה הקד' ובישיבות לצעירים '.

3500
תינוקות של בית רבן

אין העולם מתקיים אלא בזכות
הבל פיהם

3,500 תלמידים מסתופפים ומתחנכים לתורה ויראת שמים, בשמחה ובאהבת חברים ב10 תלמודי התורה ברחבי הארץ.

1

13,555
מבחני ה"כללית"

הזורעים ביגיעה ברינה יקצורו

מבחני "כללית" נעשו על ידי התלמידים בהצלחה במסגרת המיזם הקבוע לחזרה ושינון בסיום הזמן.

354
ארועי סיום

הדרן עלך

354 אירועי סיום מסכת חגיגיים נערכו ברוב פאר והדר לכבודם של הלומדים בישיבות הקדושות ולכבודה של תורה.

56,000
ספרים מחולקים

תלמודו בידו

56.000 ספרי לימוד תורניים חולקו לתלמידים כהוקרה על שינון וחזרה, ועמידתם בכור המבחן בהצלחה.

6,000
מארזים מפוארים

תלמודו בידו

6,000 ספרי לימוד תורניים חולקו לתלמידים כהוקרה על שינון וחזרה, ועמידתם בכור המבחן בהצלחה.

86,000
קילו בשר עופות

72,000
בקבוקי יין ומיץ ענבים

286,500
קילו פירות

13,500
קילו פרליני שוקולד

64,400
אריזות חד פעמי

7,200
ערכות חליפה
ומגבעת

ביום
שמחת ליבו

רגעי שיא בעולמה של תורה

שמחת בית השואבה

מידי שנה בימי חג הסוכות מתכנסים רבנן ותלמידיהון לחגוג בהתרוממות הנפש את שמחת החג בהיכלות הישיבה הקדושה. מי שלא ראה שמחה זו לא ראה שמחה מימיו.

מבחני ה"כללית"

לקראת סיום כל זמן מתרכזים התלמידים בהיכלי הישיבות במאמץ מוגבר של שינון וחזרה יומם ולילה ובסיומם מבחן ה"כללית". הזורעים בזיעה ברינה יקצורו.

הבל פיהם

מידי תקופה מתקיים ברשת תלמודי התורה "מבצע" מיוחד לעידוד נושאים ערכיים שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן.

החלוקות לאברכים

בערבי החגים, פסח שבועות וסוכות, מחולקים למשפחות אברכי הכוללים עמלי התורה, מארזי ענק המכילים מוצרי מזון ומצרכים יקרים ומשובחים לשמחת החג. לכבוד התורה ולכבוד הרגל.

הזן כתובת מייל ואנחנו נשלח לך
עידכונים על תכנים חדשים שעולים
לאתר